Atpirkšanas iespēja


Finansu un kapitāla tirgus komisija padomes lēmums Nr. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. Brazovskis Akciju atpirkšanas noteikumi 1. Vispārīgie jautājumi 1.

atpirkšanas iespēja

Piedāvājumu atpirkšanas iespēja tālāk tekstā — obligātais piedāvājums izsaka: 1. Piedāvājumu ir tiesības izteikt šo noteikumu 1.

atpirkšanas iespēja

Brīvprātīgo piedāvājumu drīkst izteikt jebkura persona, lai iegūtu publiskajā apgrozībā esošās akcijas tādā daudzumā, kas nodrošina ne mazāk kā 10 procentu no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita. Piedāvātājs nodrošina mērķa atpirkšanas iespēja akcionāriem iespēju atsavināt akcijas uz vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Piedāvājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par 4 nedēļām un garāks par 10 nedēļām.

Articles connexes

Obligātā piedāvājuma sākuma termiņu nosaka ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šo noteikumu 2. Piedāvājuma termiņā nedrīkst būt šādi ar mērķa sabiedrību saistīti vērtspapīru notikumi — dividenžu izmaksa, akciju nominālvērtības maiņa un akciju emisiju apvienošana un dalīšana.

 • Robots, kas patiešām nopelna
 • Vai atpirkšanas garantija var patiešām jūs pasargāt?
 • Citas aktualitātes - FKTK
 • AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" valdes atzinums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
 • Pelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem binārajos opcijās
 • 10 veidi, kā nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem

Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām. Ārvalstu personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos līgumos nav noteikta cita kārtība.

Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija tālāk tekstā — Komisijasaņemot pieteikumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, izmantojot tai pieejamos sakaru un informācijas nodošanas līdzekļus, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā tālāk tekstā — nekavējotiespaziņo fondu biržai šādu informāciju: 1.

Ja mērķa sabiedrības akcijas nav iekļautas fondu biržas sarakstā, Komisija minēto informāciju ievieto Atpirkšanas iespēja mājaslapā internetā. Piedāvājuma izteikšanas atpirkšanas iespēja 2.

Akciju atpirkšana – iespēja nopelnīt

Piedāvātājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 1. Komisijai adresēts pieteikums par atļaujas saņemšanu izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti; 2. Par šādu dokumentu uzskatāms: 2. Komisijai adresēts rakstveida apliecinājums saistību raksts par līdzekļu piešķiršanu piedāvātājam piedāvājumā noteikto saistību izpildei, ja to izsniegusi kredītiestāde, brokeru sabiedrība vai apdrošināšanas sabiedrība, kura ir reģistrēta: 2.

atpirkšanas iespēja

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, ar kuras attiecīgu uzraudzības institūciju Komisija ir noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu; 2. Izsakot brīvprātīgo piedāvājumu, piedāvātājs iesniedz Komisijai šo noteikumu 2.

Šo noteikumu 2. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par atļauju izteikt piedāvājumu vai atteikumu 10 dienu laikā pēc visu atpirkšanas iespēja normatīvo aktu prasībām atbilstoši noformētu dokumentu saņemšanas.

Ja Komisijā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija nelemj par atļauju izteikt piedāvājumu vai atteikumu un rakstveidā dara zināmus piedāvātājam konstatētos trūkumus, kā arī termiņu to novēršanai. Ja piedāvātājs Komisijas noteiktajā termiņā atpirkšanas iespēja Komisijas iepriekš rakstveidā norādītos trūkumus, pieteikums uzskatāms par iesniegtu Komisijā dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts Komisijā, un Komisija pieņem lēmumu par atļauju izteikt piedāvājumu vai atteikumu.

Ja piedāvātājs Komisijas noteiktajā termiņā nenovērš Komisijas iepriekš rakstveidā norādītos trūkumus, tad pieteikums uzskatāms par neiesniegtu. Komisija nekavējoties informē piedāvātāju par pieņemto lēmumu. Atpirkšanas iespēja mērķa sabiedrības akcijas ir iekļautas Latvijas Republikā reģistrētas fondu biržas tālāk tekstā — fondu birža sarakstā, Komisija pēc lēmuma pieņemšanas par atļauju izteikt piedāvājumu nekavējoties paziņo fondu biržai par piedāvājumu un nosūta piedāvājuma dokumenta kopiju.

Ja mērķa sabiedrības akcijas nav iekļautas fondu biržas sarakstā, Komisija pēc lēmuma pieņemšanas par atļauju izteikt piedāvājumu nekavējoties ievieto piedāvājuma dokumentu Komisijas mājas lapā internetā.

Piedāvātājs pēc Komisijas lēmuma par atļauju izteikt piedāvājumu saņemšanas nekavējoties informē mērķa sabiedrību par piedāvājumu un nodrošina mērķa sabiedrības valdei iespēju iepazīties ar piedāvājuma dokumentu. Ja izsaka obligāto piedāvājumu, vienas atpērkamās akcijas cena nedrīkst būt zemāka par jebkuru no šajā punktā minētajiem rādītājiem: 2.

Ja piedāvātājs akcijas minētajos darījumos iegādājies, to apmaksu veicot arī privatizācijas sertifikātos, tad, aprēķinot cenu, jāņem vērā privatizācijas sertifikātu tirgus cena darījuma noslēgšanas dienā; 2.

Pārskats par P2P investoriem

Tīros aktīvus uz vienu akciju aprēķina šādi: no kopējiem aktīviem atskaita mērķa sabiedrības īpašumā esošās pašas akcijas un saistības. Ja mērķa sabiedrībai ir akcijas ar dažādu nominālvērtību, aprēķinot akcijas vērtību, tīros aktīvus sadala proporcionāli katras nominālvērtības akciju īpatsvaram pamatkapitālā.

Akcijas vērtības aprēķinā tiek izmantoti dati no pēdējā akcionāru sapulcē apstiprinātā mērķa sabiedrības gada pārskata, par kuru sniegts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atzinums ziņojums. Laiks starp tā darbības gada, par kuru ir sagatavots gada pārskats, pēdējo dienu un piedāvājuma iesniegšanas dienu Komisijā nevar būt garāks par 16 mēnešiem.

Kā tiek finansēta atpirkšanas garantija?

Ja atbilstīgi normatīvajiem aktiem mērķa sabiedrība sagatavo gada pārskatu ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, tad akcijas vērtības aprēķinā tiek izmantoti dati no akcionāru sapulcē apstiprinātā gada pārskata, par kuru sniegts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atzinums ziņojums. Laiks starp tā darbības gada, par kuru ir sagatavots gada pārskats, pēdējo dienu un piedāvājuma iesniegšanas dienu Komisijā, nevar būt garāks par 19 mēnešiem.

Akcijas vērtības aprēķinā izmanto datus no pēdējā mērķa sabiedrības ceturkšņa pārskata, ja akciju vērtība, kas aprēķināta, lietojot ceturkšņa pārskata datus, ir lielāka par akciju kā nopelnīt naudu nedēļā ar, kas noteikta, lietojot gada pārskata datus, vismaz par 10 procentiem. Ja mērķa sabiedrībai ir akcijas ar dažādu nominālvērtību, vienas atpērkamās akcijas cenu nosaka katras nominālvērtības akcijām atsevišķi.

Ja piedāvātājs, sākot ar brīdi, kad viņam jāizsaka obligātais piedāvājums, līdz piedāvājuma termiņa beigām slēdz darījumu par mērķa sabiedrības akciju iegādi par cenu, kas ir lielāka atpirkšanas iespēja piedāvājumā fiksēto, tad šī darījuma cena kļūst par piedāvājuma cenu. Ja izsaka brīvprātīgo piedāvājumu, piedāvātājam ir tiesības noteikt minimālo vai atpirkšanas atpirkšanas iespēja akciju skaitu, ko tas plāno atpirkt.

Ja piedāvātājs šīs tiesības izmanto, viņam tas jānorāda piedāvājuma dokumentā un šo noteikumu 2. Ja mērķa sabiedrības akcionāri pieņem brīvprātīgo piedāvājumu par tādu akciju skaitu, kas pārsniedz piedāvājuma dokumentā norādīto maksimālo akciju skaitu, piedāvātājs akcijas atpērk proporcionāli no visiem mērķa sabiedrības akcionāriem, kas pieņēmuši piedāvājumu.

Ja mērķa sabiedrības akcionāri pieņem brīvprātīgo piedāvājumu par tādu akciju skaitu, kas nesasniedz piedāvājuma dokumentā norādīto minimālo akciju skaitu, piedāvājums atpirkšanas iespēja spēkā, ja tas paredzēts piedāvājuma dokumentā un 2.

AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" valdes atzinums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Piedāvātājs akciju apmaksu veic ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc piedāvājuma termiņa beigām. Slēgto emisiju akciju apmaksu veic atbilstoši piedāvājuma dokumentā noteiktajai kārtībai. Izmaiņas mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā, kuras ir nepieciešams izdarīt pēc atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanās, mērķa sabiedrības valde drīkst veikt tikai, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina akciju apmaksu. Piedāvātājam ir tiesības paredzēt bez mērķa sabiedrības akciju apmaksas naudā arī to atpirkšanas iespēja pret citiem vērtspapīriem vai to iegūšanas tiesībām.

Ja piedāvātājs šīs tiesības izmanto, to ietver piedāvājuma dokumentā, norādot apmaiņas noteikumus. Maiņas kārtība ir jānosaka tāda, kas nepieļauj risku, ka tie mērķa sabiedrības akcionāri, kuri pieņēmuši piedāvājumu, nesaņem apmaiņai piedāvātos vērtspapīrus.

 • Kā nopelnīt naudu bināro opciju olymptrade
 • Dalies: Dalies: Ikvienam akcionāram vai vairākiem kopā ir tiesības izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumus pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem un dažos gadījumos arī pienākums to darīt, piemēram, iegūstot savā īpašumā tādu daudzumu akciju, kas nodrošina noteiktu apmēru balsstiesību.
 • FKTK Klientu Skola - Aktīvs klients
 • PPT - Akciju atpirkšana – iespēja nopelnīt PowerPoint Presentation - ID
 • Darbs cilvēkiem ar invaliditāti internetā bez ieguldījumiem
 • Labākie ieņēmumi no mobilajām ierīcēm ar ātru papildināšanu

Konkurējošo piedāvājumu nedrīkst kur ir visvieglāk nopelnīt naudu personas, kuras: 2. Konkurējošo piedāvājumu drīkst izteikt, ja līdz spēkā esoša piedāvājuma termiņa beigām ir vismaz 5 darba dienas. Grozījumi piedāvājumā un tā atcelšana 3. Ja līdz piedāvājuma termiņa beigām ir vismaz 10 darba dienas, piedāvātājam ir tiesības mainīt šādus piedāvājuma nosacījumus: 3.

Ja piedāvātājs nolemj mainīt piedāvājuma nosacījumus, tas sagatavo piedāvājuma dokumenta grozījumus un iesniedz tos Komisijai.

Atpirkšanas piedāvājumaveidi: 1. Konkurējošais akciju atpirkšanas piedāvājums Ja persona izteica akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad ir spēkā cits atpirkšanas piedāvājums 4.

Komisija 3 darba dienu laikā no piedāvājuma dokumenta grozījumu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju mainīt piedāvājuma nosacījumus vai atteikumu un par to nekavējoties informē piedāvātāju. Komisija ir tiesīga atcelt piedāvājumu, ja tā konstatē normatīvo aktu pārkāpumus vai no piedāvātāja neatkarīgus apstākļus, kuru rezultātā piedāvājumu nevar izpildīt.