Biržas emitentu iespējas, Biržā iekļauts jauns obligāciju emitents „Moda Kapitāls”


Apstiprināti: Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Finanšu instrumentu kotēšana Finanšu instrumentu kotēšana - finanšu instrumentu iekļaušana Rīgas Fondu biržas turpmāk tekstā - Birža regulētajos tirgos un tirdzniecība ar šiem finanšu instrumentiem. Tirdzniecība notiek Oficiālā saraksta, Otrā saraksta, Brīvā saraksta, Pirmsaraksta, Ieguldījumu fondu saraksta vai Uzraudzības saraksta ietvaros.

Biržas regulētie tirgi Biržas izveidotie finanšu instrumentu saraksti turpmāk tekstā - saraksti. Kotētie finanšu instrumenti Kotētie finanšu instrumenti - finanšu instrumenti, kuri ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem var notikt tirdzniecība Biržā. Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīri biržas emitentu iespējas ķīlu zīmes, obligācijas u.

Emitenti Emitenti biržas emitentu iespējas akciju sabiedrības, kas iesniegušas pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā vai kuru izlaistie finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā.

Prasības, kas attiecas uz akciju biržas emitentu iespējas, pēc iespējas jāpiemēro arī cita veida uzņēmējdarbības formu uzņēmumiem komercsabiedrībām. Kapitalizācija Kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu. Noteikumu piemērošana Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi tālāk tekstā - noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma turpmāk tekstā - likuma Šie noteikumi nosaka prasības finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanai, apturēšanai un finanšu instrumentu izslēgšanai no Biržas sarakstiem, kā arī finanšu instrumentu emitentu tiesības un pienākumus attiecībā pret Biržu.

Biržā kotējamie finanšu instrumenti Biržā var tikt kotēti šādi finanšu instrumenti: 2.

Laidienu arhīvs

Lēmums par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā Emitents iesniedz Biržas valdei pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu.

Biržas valde pieņem lēmumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu desmit dienu laikā kopš minētā pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja Biržas valde pieprasa no emitenta papildu informāciju, lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad Biržas valde saņem pieprasīto papildu informāciju. Biržas valde var noraidīt emitenta pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu, ja šie finanšu instrumenti neatbilst tirgus drošības prasībām vai ieguldītāju interešu aizsardzībai.

Apelācija Emitentam ir tiesības iesniegt Biržas valdes lēmumus izskatīšanai Biržas padomē 10 dienu laikā pēc šo lēmumu pieņemšanas dienas. Apelācijas izskatīšanai Biržas valde sasauc Biržas padomi 10 dienu laikā pēc apelācijas saņemšanas. Līgums biržas emitentu iespējas finanšu instrumentu kotēšanu Biržā Emitentam jānoslēdz ar Biržu rakstveida līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā un jāapņemas ievērot Biržas noteikumus un nolikumus un pildīt saistības pret Biržu.

Kotēšanas uzsākšanas prasības Emitentiem visu tā finanšu instrumentu kotēšanas laiku Biržā jāievēro šajos noteikumos noteiktās finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanas prasības. Valsts parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana Valsts parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana notiek saskaņā ar Biržas noteikumiem "Valsts iekšējā aizņēmuma parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanas prasības un tirdzniecības kārtība Biržā".

Kotēšanas uzsākšanas maksa un gada maksa 2. Maksa par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu jāsamaksā pēc Biržas valdes lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas un piecu darba dienu laikā pēc Biržas paziņojuma saņemšanas. Kotēšanas uzsākšanas maksa netiek atmaksāta.

Emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā, maksā Biržai gada maksu. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar Biržas nolikumu "Par Biržas pakalpojumu samaksu". Finanšu instrumentu pārcelšana uz citu Biržas sarakstu Biržas valde var pārcelt finanšu instrumentus uz citu sarakstu pēc emitenta lūguma vai pēc savas iniciatīvas, ja finanšu instrumenti neatbilst attiecīgā saraksta prasībām vai emitents vēlas kotēt savus finanšu instrumentus citā sarakstā.

Rīgas biržā līdz gada beigām var gaidīt divus jaunus obligāciju emitentus

Izņēmumi Ja šo noteikumu piemērošanas rezultātā rodas situācija, ka emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti valstī, kura ietilpst Eiropas ekonomiskajā zonā vai kādā citā valstī, ir spiests rīkoties pretēji šīs valsts regulētā tirgus organizētāja noteikumiem, kurš pirmais uzsāka emitenta finanšu instrumentu kotēšanu, Biržas valde var atsevišķos gadījumos īpašu iemeslu dēļ pieļaut izņēmumus no šo noteikumu prasībām.

Tomēr šādi izņēmumi nedrīkst radīt būtiskus zaudējumus Latvijas Republikas finanšu instrumentu tirgum.

 • Lottmarket par bināro opciju pārskatiem
 • Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
 • Ievads transfertcenu piemērošanā.
 • Var piederēt tikai akciju sabiedrības darbiniekiem; Akcijas var apmaksāt pati sabiedrība; Ja darbinieks pārtrauc darba attiecības ar akciju sabiedrību, tad personāla akcijas pāriet sabiedrības īpašumā; Ja darbinieks aiziet pensijā, tad drīkst paturēt akcijas līdz nāvei.
 • Zaudējis spēku - Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi
 • Vai un kā panāksim Šveices biržu - Latvijas Vēstnesis
 • Kas ir jāzin?

Šādos izņēmuma gadījumos emitents apņemas ievērot Latvijas Republikā tos principus, kuri atbilst attiecīgās valsts regulētā tirgus organizētāja, kurš pirmais uzsāka emitenta finanšu instrumentu kotēšanu, prasībām.

Publiskā apgrozībā esošās emitenta akcijas Aprēķinot noteikumu 3. Akciju kotēšanas uzsākšana Oficiālajā sarakstā 3. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā. Emitenta lēmuma paziņošana Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai. Kotēšanas uzsākšanas prasības 3. Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt tikai to pārvedamu vērtspapīru kotēšanu, kuriem varētu būt pietiekami liels pieprasījums un piedāvājums, kas ļautu tiem noteikt pamatotu cenu.

Emitentam un tā izlaistajām akcijām jāatbilst šādām prasībām: 1 emitenta kapitalizācija ir vismaz 4 četri miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā; 2 publiskajā apgrozībā ir vismaz 25 procenti tās kategorijas akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt Biržā. Biržas valde var pieļaut mazāku akciju daudzumu publiskajā biržas emitentu iespējas, ja tajā ir pietiekami liels skaits šīs kategorijas akciju.

Gada pārskatiem jāaptver pārskata periodi, kas nedrīkst būt mazāki par divpadsmit mēnešiem; 8 emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību; 9 emitenta akcijām ir jābūt brīvi atsavināmām. Lemjot par atļauju uzsākt kotēt emitenta akcijas, Biržas valde var īpaša iemesla dēļ pieļaut izņēmumus no 3.

Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti 3. Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 emitenta valdes ziņojums par kapitālsabiedrības darbības prognozēm tekošajam un nākamajam pārskata periodam; 2 emitenta lielāko akcionāru saraksts, kuriem pieder vismaz 5 procenti no kapitālsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, norādot tiem piederošo akciju skaitu un šo akciju attiecību procentos pret kopējo akciju skaitu kapitālsabiedrībā; 3 ziņojums par emitenta un tā akciju atbilstību 3.

Ja emitentam ir valdošais uzņēmums komercsabiedrībaemitentam jāiesniedz Biržai valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums ievērot Biržas noteikumus un nolikumus, kuri jāievēro biržas emitentu iespējas.

Ja emitenta valdošais uzņēmums komercsabiedrība ietilpst kādā koncernā, emitentam jāiesniedz Biržai šī koncerna valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums par Biržas noteikumu un nolikumu ievērošanu; 9 emitenta valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums un emitenta lēmums par to, ka emitentam kā koncerna dalībniekam nebūs pienākuma veikt ieguldījumus valdošajā uzņēmumā komercsabiedrībā ; 10 ziņojums, kas apliecina, ka emitenta akcijas ir reģistrētas Latvijas Centrālajā depozitārijā vai citā starptautiski atzītā norēķinu sistēmā, ar kuru Biržai vai Latvijas Centrālajam depozitārijam ir tiesiskas attiecības, vai Latvijas Centrālā depozitārija apliecinājums, ka pārvedamie vērtspapīri ir pieejami tā norēķinu sistēmā; 11 emisijas prospekts vai prospekts.

Biržas valde var īpaša iemesla dēļ noteikt, ka pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu nav nepieciešams pievienot kādu no 3. Biržas valdei ir tiesības no emitenta pieprasīt arī citu būtisku informāciju, kas 3.

Oficiālajā sarakstā kotēto akciju skaita palielināšana 3.

Vērtspapīri — teorija. Ekonomika, - klase.

Ja notiek jauna Biržā kotēto akciju kategorijas emisija, emitents ne vēlāk kā viena gada laikā vai pēc tam, kad akcijas kļūst brīvi atsavināmas, iesniedz Biržai pieteikumu par jaunās akciju emisijas kotēšanas uzsākšanu Biržā. Bez atsevišķa pieteikuma akciju kotēšanu Biržā var uzsākt, ja emitents palielina savu pamatkapitālu, biržas emitentu iespējas tās pašas kategorijas akcijas vai prēmijakcijas, kuras ir jau iepriekš kotētas Biržā, un ar šīm akcijām saistītas konvertējamās obligācijas.

Parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana Oficiālajā sarakstā 3. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā. Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta parāda vērtspapīru kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

Kotēšanas uzsākšanas prasības Emitentam un tā izlaistajiem parāda vērtspapīriem jāatbilst šādām prasībām: 1 pieteikumam jāattiecas uz visiem parāda vērtspapīriem, kas izlaisti vienā emisijā; 2 parāda vērtspapīru emisijas minimālais apjoms ir divi simti tūkstoši kopēšanas darījumu konsultants ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par parāda vērtspapīru iekļaušanu Oficiālajā sarakstā; 3 parāda vērtspapīriem jābūt brīvi atsavināmiem; 4 parāda vērtspapīru emitentam jābūt maksātspējīgam; 5 konvertējamās obligācijas var uzsākt kotēt, ja ar tām saistītās akcijas tiek kotētas Oficiālajā sarakstā vai tiek uzsāktas kotēt Oficiālajā sarakstā vienlaikus ar konvertējamām obligācijām; 6 emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību.

Lai saņemtu atļauju parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 ziņojums par emitenta un tā parāda vērtspapīru atbilstību 3. Parāda vērtspapīru programmas 3.

Biržas valde, pamatojoties uz emitenta pieteikumu par parāda vērtspapīru programmu un atsevišķiem pieteikumiem par parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu Biržā, var pieņemt lēmumu uzsākt kotēt Biržā vairākas parāda vērtspapīru emisijas vērtspapīrus, kuri tiks izlaisti saskaņā ar līgumu par parāda vērtspapīru programmu.

Šāds lēmums var būt spēkā ne ilgāk kā vienu gadu kopš lēmuma pieņemšanas dienas. Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt kotēt Biržā vairākus parāda vērtspapīru emisijas vērtspapīrus, kuri tiks izlaisti saskaņā ar līgumu par parāda vērtspapīru programmu, ja: 1 biržas emitentu iespējas emitentu un emisijas organizētāju ir noslēgts rakstisks līgums.

Par emisijas organizētāju jāizvēlas kāds no Biržas biedriem; 2 katras emisijas parāda vērtspapīri atbilst 3.

 • Kā ātri nopelnīt naudu tirgū
 • Но ответ не был произнесен: в эту самую секунду гости из Лиса внезапно вскочили с кресел, а их лица застыли, выражая одновременно недоверчивость и беспокойство.
 • Обойдем вокруг озера, - сказал Хилвар тихим голосом, словно величественное запустение наполнило благоговением его душу.
 • Хедрон был уверен в .
 • FKTK Klientu Skola - Finanšu pakalpojumi
 • Когда реальность подавляет, люди пытаются утешить себя мифами.

Līgumā par parāda vērtspapīru programmu jānorāda maksimālais parāda vērtspapīru emisijas vērtspapīru apjoms, kādā var tikt emitēti parāda vērtspapīri un var tikt iesniegti pieteikumi Biržā par parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu. Lai saņemtu atļauju parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanai parāda vērtspapīru programmas ietvaros, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 ziņojums par emitenta un tā parāda vērtspapīru biržas emitentu iespējas 3. Pirms tirdzniecības uzsākšanas ar parāda vērtspapīriem, kuri izlaisti atsevišķā emisijā parāda vērtspapīru programmas ietvaros, emitentam jāiesniedz Biržai 3.

Biržas valde pieņem lēmumu par datumu, kurā tiks uzsākta tirdzniecība ar parāda vērtspapīriem, kuru kotēšanas uzsākšanai saņemts pieteikums saskaņā ar parāda vērtspapīru programmu.

Akciju kotēšanas uzsākšana Otrajā sarakstā 4. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Otrajā sarakstā.

Biržā iekļauts jauns obligāciju emitents „Moda Kapitāls”

Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Otrajā sarakstā. Emitenta lēmuma paziņošana Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Otrajā sarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai.

Kā investēt akcijās bez komisijas maksām?

Kotēšanas uzsākšanas prasības 4. Emitentiem un tā izlaistajām akcijām jāatbilst šādām prasībām: 1 emitenta kapitalizācija ir vismaz 1 viens miljons eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par akciju iekļaušanu Otrajā sarakstā; 2 publiskajā apgrozībā ir vismaz 15 procenti tās kategorijas akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt Biržā.

Biržas valde var pieļaut mazāku akciju daudzumu publiskajā biržas emitentu iespējas, ja tajā ir pietiekami liels skaits šīs kategorijas akciju; 3 emitents ir maksātspējīgs; 4 emitents uzņēmējdarbībā gūst peļņu vai biržas emitentu iespējas ir izredzes sasniegt pietiekamu peļņas apjomu; 5 emitentam ir pietiekami liels apgrozāmo līdzekļu apjoms; 6 emitents ir sagatavojis divus zvērināta revidenta apstiprinātus gada pārskatus saskaņā ar emitenta reģistrācijas valsts grāmatvedības standartiem.

Gada pārskatiem jāaptver pārskata periodi, kas nedrīkst būt mazāki par divpadsmit mēnešiem; 7 emitents vismaz pēdējos divus gadus ir veicis uzņēmējdarbību; 8 emitenta akcijām jābūt brīvi atsavināmām. Lemjot par atļauju uzsākt kotēt emitenta akcijas, Biržas valde īpaša iemesla dēļ var pieļaut izņēmumus no 4.

Uzņēmums biržā iekļāvis obligācijas 1,7 miljonu eiro apjomā. Uzņēmuma pārstāvis uzskata, ka ilgtermiņa finanšu resursu piesaiste radīs uzņēmumam papildus stabilitāti un palīdzēs veiksmīgāk realizēt attīstības ieceres un sasniegt izvirzītos mērķus. Par obligāciju emisiju Atšķirībā no akciju emisijas, kad uzņēmums ar no investoriem piesaistīto naudu palielina pašu kapitālu, t. Uzņēmumam ir ap 10 aktīvu klientu.

Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti 4. Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 emitenta valdes ziņojums par uzņēmuma darbības prognozēm tekošajam un nākamajam pārskata periodam; 2 emitenta lielāko akcionāru saraksts, kuriem pieder vismaz 5 procenti no kapitālsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, norādot tiem piederošo akciju skaitu un šo akciju attiecību procentos pret kopējo akciju skaitu kapitālsabiedrībā; 3 ziņojums par emitenta un tā akciju atbilstību 4.

Ja emitenta valdošais uzņēmums komercsabiedrība ietilpst kādā koncernā, emitentam jāiesniedz Biržai šī koncerna valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums par Biržas noteikumu un nolikumu ievērošanu; 9 emitenta valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums un emitenta lēmums par to, ka emitentam kā koncerna dalībniekam nebūs pienākuma veikt ieguldījumus valdošajā uzņēmumā komercsabiedrībā ; 10 ziņojums, kas apliecina, ka emitenta akcijas ir reģistrētas Latvijas Centrālajā depozitārijā vai citā starptautiski atzītā norēķinu sistēmā, ar kuru Biržai vai Latvijas Centrālajam depozitārijam ir tiesiskas attiecības, vai Kriptas iegāde Centrālā depozitārija apliecinājums, biržas emitentu iespējas pārvedami vērtspapīri ir pieejami tā norēķinu sistēmā; 11 emisijas prospekts vai prospekts.

Biržas valde īpaša iemesla dēļ var noteikt, ka pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu nav nepieciešams pievienot kādu no 4. Biržas valdei ir tiesības no emitenta pieprasīt arī citu būtisku informāciju, kas 4. Otrajā sarakstā kotēto akciju skaita palielināšana 4. Bez atsevišķa pieteikuma akciju kotēšanu Biržā var uzsākt, ja emitents palielina savu pamatkapitālu, emitējot tās pašas kategorijas akcijas vai prēmijakcijas, kuras jau iepriekš ir kotētas Biržā, un ar šīm akcijām saistītas konvertējamās obligācijas.

Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Brīvajā sarakstā.

binārās opcijas, kas ir viens pieskāriens binārās opcijas pārskata reālo 2022. gadu

Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Brīvajā sarakstā. Emitenta lēmuma paziņošana Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Brīvajā sarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai. Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 emisijas prospekts vai prospekts; 2 emitenta statūtu un reģistrācijas apliecības kopija; 3 emitenta lēmums noslēgt ar Biržu 2.

Kotēšanas uzsākšana Akciju kotēšana Biržas Brīvajā sarakstā tiek uzsākta pēc līguma noslēgšanas par akciju kotēšanu Biržā. Biržas brīvajā sarakstā esošajiem emitentiem ir jānoslēdz 2. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Pirmsarakstā.

Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Pirmsarakstā.

ESEF formāta ieviešana biržas emitentu gada pārskatu sagatavošanā

Emitenta lēmuma paziņošana Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Pirmsarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai. Kotēšanas biržas emitentu iespējas prasības 6.

Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt biržas emitentu iespējas akciju kotēšanu Biržas Pirmsarakstā, ja: 1 emitents ir paziņojis masu informācijas līdzekļiem un Biržai savu lēmumu nākotnē iesniegt pieteikumu akciju iekļaušanai Biržas Oficiālajā sarakstā vai Otrajā sarakstā tālāk tekstā - mērķa saraksts ; 2 akcijām varētu būt pietiekami liels pieprasījums un piedāvājums, kas ļautu tām noteikt pamatotu cenu.

Lemjot biržas emitentu iespējas atļauju uzsākt kotēt emitenta akcijas, Biržas valde īpaša iemesla dēļ var pieļaut izņēmumus no 6.

Rīgas biržā līdz gada beigām var gaidīt divus jaunus obligāciju emitentus :: Dienas Bizness

Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti 6. Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 pilnīga informācija par emitentu, kas jāpievieno pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu mērķa sarakstā; 2 pilnīga informācija par emitenta akcijām, kas jāpievieno pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu mērķa sarakstā; 3 ziņojums par emitenta un tā akciju atbilstību 6.

Biržas valde īpaša iemesla dēļ var noteikt, ka pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu nav nepieciešams pievienot kādu no 6. Biržas valdei ir tiesības no emitenta pieprasīt arī citu būtisku informāciju, kas 6.

Akciju kotēšanas Pirmsarakstā termiņš Akcijas tiek kotētas Pirmsarakstā ne ilgāk par vienu gadu.

Biržā iekļauts jauns obligāciju emitents „Moda Kapitāls”

Biržas valde var pagarināt akciju kotēšanas Pirmsarakstā termiņu ilgāk par vienu gadu. IeguldĪjumu fondu saraksts 7. Ieguldījumu fondu saraksta mērķis Ieguldījumu fondu saraksta mērķis ir katru darba dienu informēt ieguldītājus par sarakstā iekļauto atvērto ieguldījumu fondu vērtību un veikt tirdzniecību ar slēgto ieguldījumu fondu daļām.

ieguldījumi bināro opciju pārskatos 24 opciju tirdzniecība

Ieguldījumu fonda iekļaušana Ieguldījumu fondu sarakstā Biržas valde, pamatojoties uz ieguldījumu sabiedrības pieteikumu, pieņem lēmumu par ieguldījumu fonda iekļaušanu Biržas Ieguldījumu fondu sarakstā. Prasības ieguldījumu fonda iekļaušanai Ieguldījumu fondu sarakstā Ieguldījumu fondi var tikt iekļauti Ieguldījumu fondu sarakstā, ja ieguldījumu fonds atbilst likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajām prasībām un ir reģistrēts Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Ieguldījumu fondu sarakstā var tikt iekļauti arī ieguldījumu fondi, kas ir reģistrēti Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

zigzaga opcijas par binārām opcijām un demonstrē

Ieguldījumu fondam un ieguldījumu sabiedrībai jāatbilst šo noteikumu prasībām. Pieteikums ieguldījumu fonda iekļaušanai Ieguldījumu fondu sarakstā Lai saņemtu atļauju ieguldījumu fonda iekļaušanai ieguldījumu fondu sarakstā, ieguldījumu sabiedrībai jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 ieguldījumu sabiedrības reģistrācijas apliecības kopija vai līdzīga Uzņēmumu reģistra izsniegta dokumenta kopija; 2 Uzņēmumu reģistrā reģistrēto ieguldījumu sabiedrības statūtu kopija; 3 izraksts no ieguldījumu sabiedrības pārvaldes institūcijas sēdes protokola, kurā pieņemts lēmums iesniegt Biržai pieteikumu par ieguldījumu fonda iekļaušanu Biržas Ieguldījumu fondu sarakstā; 4 ieguldījumu sabiedrības valdes un padomes locekļu saraksts; 5 ieguldījumu fonda pārvaldes nolikums; 6 ieguldījumu fondu prospekts; 8 ieguldījumu sabiedrības lēmums noslēgt ar Biržu līgumu par ieguldījumu fonda iekļaušanu Biržas Ieguldījumu fondu sarakstā.

Ja par atvērto ieguldījumu fondu norēķinus veic ieguldījumu sabiedrība, tad šāds ziņojums nav jāiesniedz; 10 ieguldījumu sabiedrības līguma ar turētājbanku kopija; 11 par iekļaujamo atvērto ieguldījumu fondu - emitēto ieguldījumu fonda apliecību skaits un cena pieteikuma iesniegšanas biržas emitentu iespējas 12 ieguldījumu fonda vērtība katra mēneša pēdējā datumā pēdējo 12 mēnešu laikā vai īsākā laika periodā, ja fonda darbības laiks ir īsāks; 13 ieguldījumu fonda iepriekšējā pārskata gada pārskata, ja fonds darbojas ilgāk VK marķiera pieteikšanās vienu gadu, kopija; 14 nerevidēti pusgada finanšu pārskati; 15 ja ieguldījumu fonds ir iekļauts pie cita regulētā tirgus organizētāja, jāiesniedz šo regulētā tirgus organizētāju saraksts; 16 fonda aktīvu struktūra vai ieguldījumu portfelis uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

Līgums par ieguldījumu fonda iekļaušanu Ieguldījumu fondu sarakstā 7. Biržas emitentu iespējas sabiedrībai jānoslēdz ar Biržu līgums par ieguldījumu fonda iekļaušanu Biržas Ieguldījumu fondu sarakstā. Līgumā jāiekļauj sīkāki noteikumi par informāciju, kuru ieguldījumu sabiedrība apņemas iesniegt Biržai.

Līgumā jāiekļauj noteikumi par termiņiem un kārtību, kādā šī informācija iesniedzama Biržai.

visi veidi, kā nopelnīt naudu nedēļā kā īsti pelnīt idejas

Šajā līgumā Birža apņemas izplatīt līgumā minēto informāciju, kuru tai iesniedz ieguldījumu sabiedrība. Informācijas sniegšanas mērķis 8. Informācijas sniegšanas mērķis ir nodrošināt, lai visi finanšu instrumentu tirgus opcijām stratēģija ir visprecīzākā vienlaikus saņemtu precīzu informāciju par kotēto finanšu instrumentu emitentiem vai kotētajiem finanšu instrumentiem.