Ieņēmumi, izmantojot interneta lapu


Mājas lapas izstrāde Kas ir mājas lapa?

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.

Please enable your javascript

Nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā turpmāk — nodokļu maksātāju reģistrskas ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa.

Tās pārzinis un turētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu reālo iespēju teorija ir kombinācija

Nodokļu maksātāju reģistrs daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas, budžeta finansētām institūcijām, budžeta nefinansētām iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, zvērinātu advokātu birojiem, nerezidentu ārvalsts komersantu pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā un nodokļu maksātāju struktūrvienībām ir publiski pieejams, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamie nodokļu maksātāji un ieņēmumi maksātāju struktūrvienības 4.

Mājas lapas izstrāde

Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju reģistrā reģistrē šādus nodokļu maksātājus: 4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrēšanas termiņi un paziņošanas termiņi par saimniecisko darbību, izmantojot tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam 5.

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu bināro opciju radcall

Šo noteikumu 4. Pašnodarbinātā persona, ieņēmumi pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību autortiesību un blakustiesību atlīdzībuizņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, reģistrējas Valsts ieņēmumu ieņēmumi līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam.

Nodokļu maksātāju struktūrvienības Valsts ieņēmumu dienestā reģistrē nodokļu maksātājs, kurš izveidojis struktūrvienību turpmāk — galvenais uzņēmums. Nodokļu maksātājs 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par saimnieciskās darbības izbeigšanu, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamās personas likvidāciju vai darbības pārtraukšanu un struktūrvienības darbības izbeigšanu par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu.

ieņēmumi, izmantojot interneta lapu konsultēt ienākumus internetā

Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie dokumenti 9. Nodokļu maksātājs, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Kas jāņem vērā, ja tiek plānots atvērt interneta veikalu

Ja dokumentus Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz reģistrējamā nodokļu maksātāja pilnvarotā persona, tā papildus personu apliecinošam dokumentam uzrāda pilnvarojumu iesniegt dokumentus. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, nodokļu maksātājs saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā iesniedz visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu.

Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu firmu un reģistrācijas numuru; Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, šo noteikumu 4.

Kā atgūt pārmaksātos nodokļus? - THEDOBETTER

Personas, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un kuras ir paziņojušas Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu, iesniedz: Fiziskām personām — pašnodarbinātajiem, uz kuriem attiecas profesionālās darbības jomu reglamentējošie normatīvie akti, kuros noteiktas īpašas prasības attiecībā uz profesionālās darbības veicēja izglītību, žetons plus kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem vai profesionālās darbības nosaukuma lietošanu, — reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāju statusā, šo noteikumu Papildus šo noteikumu Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbībuuzrādot iesniedzēja pilnvarotās personas personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz: Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdus, uzvārdus un personas kodus vai nosaukumu firmu un reģistrācijas numuru.

Ja mainās šo izmantojot interneta lapu Šo noteikumu Ja nodokļu maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski, šo noteikumu 9. Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas kārtība Nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām piešķir šādus nodokļu maksātāju reģistrācijas kodus: Personas, kuras gūst ienākumus, pamatojoties uz līgumiskajām, darba vai civildienesta tiesiskajām attiecībām, un kuras neveic saimniecisko darbību, uzskatāmas par reģistrētām nodokļu maksātāju reģistrā ar brīdi, kad Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniegta informācija par minēto personu.

Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā izmantojot interneta lapu darbdienu laikā pēc šo noteikumu IV nodaļā minēto dokumentu saņemšanas nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā un veic izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu izmantojot interneta lapu atteikumu reģistrēt vai veikt ieņēmumi reģistrācijas datos.

Ar 1.jūniju tiek digitalizēti informācijas lapu (INF) pieteikumi

Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, zvērinātu advokātu birojiem, nerezidentu ārvalsts komersantu pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā un nodokļu maksātāju struktūrvienībām Valsts ieņēmumu dienests ievieto vienas darbdienas laikā.

Nodokļu maksātājs un nodokļu maksātāju struktūrvienība uzskatāma par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

Vai uzskaitē šī lapa jāatspoguļo kā nemateriālie ieguldījumi vai arī jānoraksta visas lapas izstrādes izmaksas izdevumos, kas saistīti ar firmas darbību? Atbilde Daudzas kompānijas Latvija pašreiz izveido savas mājaslapas.

Ja saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt tos reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā. Ieņēmumi reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā neiesniedz dokumentus, kuri pirms reģistrācijas atteikuma ir iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā un kurus nav nepieciešams precizēt.

Valsts ieņēmumu dienests atsaka reģistrāciju, ja: Nodokļu maksātāju reģistrā ieraksta šādas ziņas: Nodokļu maksātāju izslēgšana no nodokļu maksātāju reģistra Valsts ieņēmumu dienests izslēdz nodokļu maksātāju no nodokļu maksātāju reģistra, ja: Ja 12 darbdienu laikā pēc šo noteikumu Informāciju par nodokļu maksātāja izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra Valsts ieņēmumu dienests iekļauj Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par nodokļu maksātāja izmantojot interneta lapu no nodokļu maksātāju reģistra.

Aktualitātes Saeimas ziņas Valsts ieņēmumu dienests varēs slēgt vai ierobežot interneta mājaslapas Valsts ieņēmumu dienests varēs slēgt vai ierobežot interneta mājaslapas Drukāt Drukāt bez attēliem Saeima pirmdien, Tas attieksies uz Latvijā reģistrētajām interneta mājaslapām. Izmaiņas rosinātas, lai VID varētu operatīvi reaģēt uz būtiskiem pārkāpumiem nodokļu jomā, izmantojot tīmekļa vietnes.

Noslēguma jautājumi Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta Nodokļu maksātājus, kas ir reģistrēti nodokļu maksātāju reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumi stājas spēkā