Iespējas 3 gadi


Show full item record Abstract Darba saturs: 49 lpp.

iespējas 3 gadi

Bakalaura darba mērķis: izzināt gadus vecu bērnu adaptācijas norisi pirmsskolas izglītības iestādē un praktiski pārbaudīt kustību rotaļu iespējas adaptācijas sekmēšanai. Pētījuma teorētiskajā daļā izmantotas D. Lieģenieces, D. Dzinteres, G. Svences, A. Šponas, A. Adlera, Ā. Karpovas, D. Elkoņina un citu pedagogu un psihologu atziņas par adaptācijas būtību un norisi pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī veidots gadus vecu bērnu pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums.

Darba praktiskās daļas pirmajā posmā tika izstrādātas anketas vecākiem, veikti pedagoģiskie novērojumi, un dokumentu analīze.

iespējas 3 gadi

Veikto metožu rezultāti ļāva izdarīt secinājumus par adaptācijas līmeni konkrētajā pirmsskolas izglītības iestādes grupā. Praktiskās daļas turpinājumā tika izzināta kustību rotaļas nozīme gadus vecu bērnu adaptācijas periodā un veikta pedagoģiskā novērojuma un eksperimenta laikā iegūto rezultātu analīze.

Articulated Bus Fails#1 - Beamng drive

The content of the Paper: 49 pages,51 literature source has been analysed. Iespējas 3 gadi of the Research: to study the process of adaptation of 3—4 years old children in pre-school educational institution and practically examine movement games opportunities in promoting adaptation.

Show full item record Abstract Adaptācija latīņu val. Lai atvieglotu bērnu sociālpsiholoģisko adaptāciju, it īpaši sākot apmeklēt pirmsskolu, skolu, vecākiem jāveicina bērnu saskarsme ar vienaudžiem, jāattīsta viņu komunikatīvās spējas, jāradina bērni pie tām prasībām, normām, dzīves ritma, kas pastāv šajos kolektīvos. Bērnu pielāgošanās iespējas atšķiras, jo ne visi vienlīdz labi spēj pieņemt jaunos apstākļus, vidi, kur bērniem nesaprotamā kārtā, nonākuši. Galvenais ir atrast pietiekami daudz laika, pacietības, uzmanības, mīlestības un saprāta, lai palīdzētu labi adaptēties bērnam pirmsskolā, tas būs ieguvums visai ģimenei, bērns vēlāk vieglāk iekļausies arī skolas vidē. Pirmsskolā svarīgi ne tikai sniegt bērnam zināšanas, bet ir būtiski attīstīt bērna prātu, motivāciju, lai viņš būtu gatavs uzņemt jaunas zināšanas, spriest, fantazēt, izdarīt patstāvīgus secinājumus.

In the theoretical part of the study conclusions of D. Lieģeniece, D. Dzintere, G. Svence, A. Špona, A. Adler, Ā. Karpova, D. Elkonin and other educators and psychologists on the nature and process of adaptation in pre-school educational institution are used, as well as educational-psychological description of 3—4 years old children is created.

In the practical part of the study questionnaires for parents were designed, pedagogical observations and document analysis were conducted.

iespējas 3 gadi

Further in the practical part the importance of movement games in the adaptation.