Iespēju uzraudzība.


Jauna pieeja komersantu parādu pārstrukturēšanai Latvijā: kā nodrošināt otro iespēju

Vienoto banku uzraudzības mehānismu veidos Eiropas Centrālā Banka un nacionālie uzraugi Sadaļa: Vienoto banku uzraudzības mehānismu veidos Eiropas Centrālā Banka un nacionālie uzraugi Balstoties uz vienošanos, tuvākajā laikā tiks uzsāktas konsultācijas ar Eiropas Parlamentu ar mērķi panākt galīgo vienošanos pēc iespējas drīz. ECB iespēju uzraudzība atbildīga kopumā par vienotā uzraudzības mehānisma darbību un tai būs galvenā loma eirozonas valstu banku uzraudzībā, bet uzraudzība tiks īstenota diferencētā veidā.

  • Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta VPD
  • Opcijas stratēģijas video
  • Laba nauda interneta aptiekā

Pagaidām, kamēr vienotais uzraudzības mehānisms nav stājies spēkā, būtiskas izmaiņas finanšu sistēmā nesaredzam. Ja Latvija Jāatzīmē, ka banku tiešā ECB uzraudzība tiks realizēta ciešā sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem.

iespēju uzraudzība

Ja Zviedrija neiesaistās tajā brīdī vienotajā uzraudzības mehānismā, tad sadarbībā par pārrobežu jautājumiem attiecībās ar Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādi ECB uzņemas līdzšinējo FKTK lomu.

Vēl detalizētākas aprises par plānoto mehānismu varēsim komentēt, kad no ES Padomes tiks saņemta sarunu rezultātā precizētā redakcija.

iespēju uzraudzība

Mehānisms paredz, balstoties uz noteiktiem kritērijiem — kredītiestādes lielums, relatīvā nozīmība ekonomikā, noteikt, kuras no kredītiestādēm pakļaujas ECB tiešai uzraudzībai, savukārt kuru tirdzniecības robotu biržā algoritmi nozīmīgāka loma būs nacionālajām uzraudzības iestādēm, tai pašā laikā saglabājot iespēju, ka jebkura banka var tikt pakļauta ECB tiešajai uzraudzībai.

Jebkurā gadījumā vismaz 3 nozīmīgākajām mehānismā iesaistītās valsts bankām ir jābūt ECB uzraudzībā. Mehānisms respektē dalībvalstu iespēju uzraudzība apstākļus, nozares struktūru un citus tās raksturlielumus, vienlaikus nodrošinot stabilu bāzi, kas ļauj ECB īstenot savus uzdevumus un faktiski un efektīvi atbildēt par vienotā uzraudzības mehānisma kā sistēmas vispārējo darbību.

Mūsu interneta vietnē izmantotas sīkdatnes

No visām eirozonas bankām pēc apstiprinātajiem kritērijiem aptuveni tiks pakļautas tiešajai ECB uzraudzībai. Nacionālajām kompetentajām iestādēm makrouzraudzības instrumentu izmantošanā un kredītiestādes licences izsniegšanas un anulēšanas procesā ir atvēlēta būtiska loma.

Sankciju piemērošanā prudenciālās uzraudzības jomā ir dalīta kompetence starp ECB un nacionālajām kompetentajām iestādēm.

iespēju uzraudzība

Nacionālās kompetentās iestādes paliek pilnībā atbildīgas par naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumiem, finanšu instrumentu tirgus likumdošanas ievērošanu un citiem banku darbības aspektus. Eiropas Banku iestādei saglabājas pilnvaras izstrādāt vienoto regulējumu un strādāt pie uzraudzības prakses konverģences.

iespēju uzraudzība

FKTK atzinīgi novērtē, ka ir panākts kompromiss par ECB un nacionālo kompetento iestāžu sadarbības modeļa un pamatkritēriju noteikšanu jau pašā regulā, kas nodrošina skaidrību par mehānisma darbību. Piedāvātie kritēriji nodrošina līdzsvaru starp uzraudzības centralizāciju un praktiski īstenojamu mehānismu šādas uzraudzības realizācijā. Arī dalībvalsts, kuras nav ieviesušas eiro, bet vēlas piedalīties vienotajā uzraudzības mehānismā, var uzsākt ciešu sadarbību ar Eiropas Centrālo banku ECBpiedalīties Uzraudzības padomes darbā ar līdzvērtīgām tiesībām.

Horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" uzraudzība Kā jau redzams attēlā, horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" uzraudzība norisinās vairākos līmeņos: 1 ES fonda projekta īstenotāja līmenī - projekta īstenotājs ir atbildīgs par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu atbilstoši projektā plānotajam. Tāpat arī atbilstoši līguma vai vienošanās starp projekta īstenotāju un sadarbības iestādi par projekta īstenošanu nosacījumiem, Eiropas Sociālā fonda projekta īstenotājs ir atbildīgs par informācijas par mērķa grupu vākšanu, apkopošanu un nodošanu sadarbības iestādei. Informācija ietver sevī datus par mērķa grupas dzimumu, vecumu, izglītību, statusu darba tirgū un piederību dažādām sociālajām grupām, tostarp, personas ar funkcionāliem traucējumiem, migranti, minoritātes, personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām.

Bija plānots, ka vienotās uzraudzības mehānisms pēc darbības uzsākšanas nodrošinātu iespēju Eiropas Stabilitātes mehānismam ESM tieši rekapitalizēt grūtībās iespēju uzraudzība eirozonas bankas, tādējādi neapgrūtinot eirozonas valstis ar vēl lielākām parādsaistībām. Priekšlikums paredz, ka ECB pilnā apjomā uzsāks īstenot savas uzraudzības pilnvaras

iespēju uzraudzība