Interneta ieguldījumu attīstības fonds.


Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums I nodaļa.

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 alternatīvo ieguldījumu fonds turpmāk arī — fonds — kopējo ieguldījumu uzņēmums, kurš piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai ieguldītu to minēto ieguldītāju labā saskaņā ar ieguldījumu politiku.

Apakšfonda vērtība ir apakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība; 15 galvenais fonds — fonds, kura ieguldītājs ir pakārtotais fonds; 16 pakārtotais fonds — fonds, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: a vismaz 85 procenti fonda aktīvu ir ieguldīti cita fonda ieguldījumu daļās, b vismaz 85 procenti fonda aktīvu ir ieguldīti vairāku tādu galveno fondu ieguldījumu daļās, kuru ieguldījumu stratēģijas ir identiskas, c vismaz 85 procenti fonda aktīvu ir pakļauti šā punkta "a" un "b" apakšpunktā neminētam ieguldījumu riskam, kas saistīts ar galveno fondu; 17 interneta ieguldījumu attīstības fonds — mātes sabiedrība, kura ilgtermiņā īsteno komercdarbību ar meitas sabiedrību vai asociēto komercsabiedrību [Eiropas Komisijas Likuma mērķis Likuma mērķis ir veicināt finanšu sistēmas stabilitāti un attīstību, novēršot ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību saistīto varbūtējo risku ietekmi uz finanšu sistēmu, kā arī nodrošināt efektīvu uzraudzības institūciju sadarbību šo risku uzraudzībā un mazināšanā.

Likuma piemērošanas izņēmumi 1 pārvaldītājsabiedrībām; 2 privātajiem pensiju fondiem; 3 Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Investīciju bankai, Eiropas Investīciju fondam, Eiropas attīstības finanšu iestādēm un divpusējām attīstības bankām, Pasaules Bankai, Starptautiskajam Valūtas fondam un līdzīgām starptautiskām organizācijām, kas sabiedrības interesēs pārvalda fondus; 4 dalībvalstu centrālajām bankām; 5 valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem; 6 darba devēja darbinieku labā izveidotām interneta ieguldījumu attīstības fonds uzkrāšanas shēmām; 7 īpašam nolūkam izveidotām vērtspapīrošanas struktūrām, kuru vienīgā darbība ir vērtspapīrošana saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Iekšējam pārvaldniekam nav atļauts sniegt šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pakalpojumus citam fondam.

Fonda ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu nedrīkst sniegt, ja netiek sniegts riska pārvaldīšanas pakalpojums, bet riska pārvaldīšanas pakalpojumu nedrīkst sniegt, ja netiek sniegts fonda ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojums.

interneta ieguldījumu attīstības fonds kā fonds pelna naudu

Pārvaldnieks nav tiesīgs sniegt šajā likumā neminētus pakalpojumus. Pārvaldnieka firma un darbības uzsākšana 1 Latvijā pārvaldnieku dibina kā kapitālsabiedrību.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Likuma nosaukums I nodaļa. Pievienojamais fonds nodod visus savus aktīvus un saistības iegūstošajam fondam un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Pārvaldnieks ir finanšu iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, Komerclikumucitiem normatīvajiem aktiem un statūtiem.

Dalībvalsts pārvaldnieks vai ārvalsts pārvaldnieks uzsāk darbību Latvijā šā likuma IX un XI nodaļā noteiktajā kārtībā. Vispārīgie pārvaldnieka reģistrācijas noteikumi 1 Pārvaldnieks darbību Latvijā ir tiesīgs uzsākt pēc reģistrācijas Komisijā, ja pats vai kopīgi ar tādas komercsabiedrības starpniecību, ar kuru to saista ciešas attiecības vai kurā tam ir būtiska līdzdalība, pārvalda fondu aktīvus, kuru kopsumma nesasniedz miljonus euro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu vai ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Pārejas noteikumu Pārvaldnieka reģistrācijai iesniedzamie dokumenti 1 Reģistrācijas iesniegumā Komisijai pārvaldnieks iekļauj informāciju par tā firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu, kā arī pievieno šādu informāciju un dokumentus: 1 pārvaldnieka kontaktinformāciju, statūtus vai citu dibināšanas dokumentu; 2 šā likuma Reģistrēta pārvaldnieka darbības noteikumi 1 Reģistrēts pārvaldnieks drīkst izplatīt ieguldījumu daļas profesionālajiem ieguldītājiem, kā arī sniegt fonda pārvaldes pakalpojumus un papildpakalpojumus.

Reģistrētam pārvaldniekam reģistrācijas anulēšanai piemēro šā likuma Licences saņemšanai iesniedzamie dokumenti un ziņas 1 Lai saņemtu licenci, pārvaldnieks iesniedz Komisijai iesniegumu licences saņemšanai, kam pievieno citus šajā pantā minētos dokumentus.

Ārējais pārvaldnieks iesniegumā iekļauj arī informāciju par tā firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu. Ārvalstī reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī notariāli apliecinātas reģistrācijas dokumentu kopijas, c dokumentus, kas apliecina, ka pārvaldnieka akcionāriem dalībniekiemkuriem ir būtiska līdzdalība pārvaldniekā, pietiek finanšu līdzekļu norādot finanšu līdzekļu izcelsmilai tie varētu veikt ieguldījumus pārvaldnieka kapitālā, d ziņas par pārvaldnieka akcionāru dalībnieku — juridisko personu — īpašniekiem līdz fiziskajai personai, par kuru sniedz ziņas atbilstoši šā punkta "a" apakšpunktamja akcionāriem dalībniekiem ir būtiska prēmijas par binārām opcijām pārvaldniekā.

Paziņojumā norāda šādu informāciju: a pārvaldnieka firmu un amatu, uz kuru amatpersona kandidē, b vārdu, uzvārdu latviešu valodā un oriģinālvalodādzimšanas gadu un datumu, personas kodu ja tāds ir un pilsonību, c izglītību zinātnisko grādue vai ir bijusi sodāmība, f vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību, g iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īsu aprakstu; 2 izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Aktuālie dati

Sarakstā norāda katras personas vārdu un uzvārdu, personas kodu ja tāds irizglītību, amatus, kurus tā ieņēmusi pēdējo piecu gadu laikā, un uz darba interneta ieguldījumu attīstības fonds attiecināmos pārvaldnieka un attiecīgās personas noslēgto līgumu nosacījumus. Juridiskā persona norāda firmu, reģistrācijas numuru un vietu, pārvaldes institūciju locekļus, kā arī iesniedz Komisijai pēdējā gada pārskatu.

Ja pārvaldnieks plāno izveidot filiāles, Komisijai iesniedz arī filiāļu organizatoriskās struktūras un filiāļu vadītāju pienākumu aprakstu; 2 vadības informācijas sistēmas aprakstu; 3 grāmatvedības politikas un grāmatvedības uzskaites organizācijas galvenos principus; 4 risku pārvaldīšanas politiku; 5 informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus, tai skaitā fonda ieguldījumu daļu reģistra un citu pārvaldnieka pārvaldīšanā esošo finanšu instrumentu uzskaites datubāzes aizsardzības noteikumus; 6 neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru aprakstu; 7 atalgojuma politiku un tās piemērošanas aprakstu; 8 funkciju deleģēšanas un tālākas deleģēšanas procedūru; 9 interešu konfliktu novēršanas procedūru; 10 aprakstu par likviditātes riska pārvaldīšanu; 11 ieguldītāju iesniegumu un sūdzību strīdu izskatīšanas procedūras aprakstu.

Grozījumi stājas spēkā, ja Komisija mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un tam pievienotie dokumenti, nav izteikusi motivētus iebildumus.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Ja dokumentu izskatīšanai nepieciešama papildu pārbaude vai vajadzīgas papildu ziņas, Komisijai ir tiesības pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu par vienu mēnesi, par to rakstveidā paziņojot pārvaldniekam.

Prasības pārvaldnieka akcionāriem dalībniekiem 1 Par pārvaldnieka akcionāru dalībnieku drīkst būt tikai tāda persona: 1 kuras identitāti iespējams pārbaudīt; 2 kurai ir nevainojama reputācija; 3 kuras finansiālais stāvoklis ir stabils un to iespējams dokumentāri pierādīt.

Skalā no 1 līdz 7, lielāks cipars nozīmē, ka jāuzņemas lielāks risks, lai sasniegtu lielāku ienesīgumu. Riska kategoriju aprēķina, izmantojot vēsturiskos datus, tādējādi tas negarantē līdzīgu fonda ienesīgumu nākotnē.

Brīvā kapitāla pietiekamību neņem vērā, ja persona ir kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība. Minētajām personām ir pienākums nodrošināt Komisiju ar šo informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

interneta ieguldījumu attīstības fonds izmantojot tirdzniecības signālus

Būtiskas līdzdalības iegūšana, samazināšana un izbeigšana pārvaldniekā 1 Būtisku līdzdalību pārvaldniekā drīkst iegūt persona, kura atbilst pārvaldnieka akcionāriem dalībniekiem noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina šā panta septītajā daļā minēto kritēriju izpildi.

Paziņojumā norāda iegūstamās līdzdalības apmēru procentos no pārvaldnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

Fonds ZGI-4 veic pirmo ieguldījumu

Paziņojumam pievieno Komisijas normatīvajos noteikumos paredzēto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu personas interneta ieguldījumu attīstības fonds šā panta septītajā daļā minētajiem kritērijiem.

Paziņojumam pievienojamās informācijas sarakstu publicē Komisijas izveidotajā tīmekļa vietnē. Komisijai ir tiesības pagarināt minēto vērtēšanas perioda pārtraukumu līdz 30 darbdienām, ja persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi būtisko līdzdalību pārvaldniekā, nav pakļauta apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību, kredītiestāžu, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, pārvaldnieku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības uzraudzībai vai šīs personas reģistrācijas vieta nav dalībvalstī.

interneta ieguldījumu attīstības fonds binārās opcijas uz augšu vai uz leju

Ja Komisija ir pārtraukusi šā panta septītajā daļā noteikto 60 darbdienu vērtēšanas periodu, pārtraukuma laiku vērtēšanas periodā neieskaita.

Ja Komisija šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nenosūta personai motivētu lēmumu, ar kuru aizliedz tai iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību pārvaldniekā, uzskatāms, ka Komisija piekrīt šīs personas būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai pārvaldniekā. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību pārvaldniekā, Komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai pārvaldniekā zaudē spēku.

  1. На короткое мгновение в ночном мраке огнем высветились горы и окруженная ими земля.
  2. Это глупый вопрос, - сказал Джезерак.

Pēc personas motivēta rakstveida lūguma Komisija var lemt par minētā termiņa pagarināšanu. Paziņojumā norāda personas līdzdalības apmēru pārvaldniekā, kāds tas būs pēc līdzdalības samazināšanas.

Jaunākie ieraksti

Neziņošanas sekas 1 Ja persona, kas tiek turēta aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu pārvaldniekā, nesniedz vai atsakās sniegt šā likuma Komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus dalībniekus un pārvaldnieku. Šīs amatpersonas drīkst pārvaldīt vairākus tikai viena pārvaldnieka pārvaldē esošus fondus. Pārvaldnieka kapitāls 1 Sākotnējo kapitālu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Šajā daļā noteiktās prasības neattiecas uz pārvaldnieku, kura pašu kapitāla apmērs ir 10 miljoni euro vai lielāks.

Но в центре треугольника, образованного глазами, начала формироваться какая-то полупрозрачная мембрана -- она пульсировала, трепетала и в конце концов стала издавать вполне различимые звуки. Это было низкое, гулкое уханье, никаких слов разобрать в нем было невозможно, хотя неведомое существо явно пыталось что-то сказать. Было больно наблюдать эту отчаянную попытку вступить в контакт. Несколько минут существо понапрасну пыталось добиться какого-нибудь эффекта.

Par likvīdiem aktīviem uzskata neapgrūtinātus naudas līdzekļus — naudu kasē un īstermiņa noguldījumus maksātspējīgās kredītiestādēs, kā arī ieguldījumus finanšu instrumentos, ja tiem ir pastāvīgs, neierobežots tirgus un tos var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot par nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

Licences izsniegšanas noteikumi 1 Komisija lēmumu par licences izsniegšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Papildpakalpojumu sniegšana 1 Ja pārvaldnieks vēlas sniegt jaunu papildpakalpojumu, šā likuma 5.

Licences pārreģistrācija un interneta ieguldījumu attīstības fonds izsniegšana 1 Ja tiek mainīta pārvaldnieka firma, Komisija pārreģistrē licenci. Pārvaldnieka reorganizācija un likvidācija 1 Pārvaldnieku reorganizē un likvidē saskaņā ar Komerclikumu. Pārvaldnieks 10 dienu laikā informē Komisiju par reorganizācijas vai likvidācijas lēmuma pieņemšanu.