Interneta investīciju projekts. Pieejama digitālā rokasgrāmata ar dokumentu paraugiem “Biznesa un investīciju projekta plāns”


Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Ministru kabineta Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1.

User account menu

Noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta turpmāk — projekts statusa iegūšanai. Saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegt projekta pieteikumu ir tiesīgas Latvijā reģistrētas komercsabiedrības un ārvalstu komercsabiedrības, kuras reģistrētas Latvijā kā nodokļu maksātāji turpmāk — projekta iesniedzējs. Likuma " Par mašīnas binārām opcijām ienākuma nodokli " L turpmāk — Komisijas regula Nr.

Mazās sīkās un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. Lielās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. Lielais atbalstāmo investīciju projekts ir projekts, kas atbilst Komisijas regulas Nr. Ja projekta iesniedzējs ir lielā komercsabiedrība, tā pamato nodokļa atlaides stimulējošo ietekmi vismaz vienā no šādiem veidiem: 8. Projekta īstenošanu var uzsākt tikai interneta investīciju projekts likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Par projekta īstenošanas uzsākšanu uzskata dienu, kad tiek sākti būvdarbi vai projekta iesniedzējs uzņemas pirmās stingri noteiktās iekārtu pasūtījuma saistības, izņemot priekšizpēti.

Main navigation

Pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība Lai iegūtu atbalstāmā investīciju projekta statusu, projekta iesniedzējs Ekonomikas ministrijā iesniedz projekta pieteikumu: Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā dati no operatīvā finanšu pārskata. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

Projekta pieteikumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta pieteikumu papīra formā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē.

interneta investīciju projekts

Projekta pieteikumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz Ekonomikas ministrijas elektroniskā pasta adresi pasts em.

Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros oriģināls un kopija.

Pieejama digitālā rokasgrāmata ar dokumentu paraugiem “Biznesa un investīciju projekta plāns”

Katru projekta pieteikuma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta pieteikuma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas — norāde "Kopija". Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts em.

interneta investīciju projekts

Ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām: Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.

Ja projekta pieteikumu iesniedz personīgi, par projekta pieteikuma iesniegšanas laiku uzskatāms Ekonomikas ministrijas zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

Projekta pieteikumu var iesniegt līdz Piemērojamie nosacījumi nodokļa atlaides apvienošanai ar citu atbalstu Šajā nodaļā minētie nosacījumi attiecināmi tikai uz gadījumiem, kad projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros plānoto interneta investīciju projekts turpmāk — komercdarbības papildu atbalsts.

Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem līdz EUR 50 ekvivalentu latos attiecībā uz tiem pašiem projekta sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs var apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, ja to sniedz galvojuma, aizdevuma, finansējuma granta vai de minimis atbalsta veidā, ievērojot šādus nosacījumus: Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem no EUR 50 līdz EUR ekvivalentu latos attiecībā uz tiem pašiem projekta sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs var apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, ja to sniedz galvojuma, aizdevuma vai finansējuma granta veidā, ievērojot šādus nosacījumus: Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas lielāki par EUR ekvivalentu latos, attiecībā uz tiem pašiem projekta sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta interneta investīciju projekts nevar apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu.

Pakalpojumi

Projekta iesniedzējs pirms šo noteikumu Ekonomikas ministrija šo informāciju izvērtē 10 darbdienu laikā. Ja Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu Pēc šo noteikumu Projektu pieteikumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība Projektu pieteikumus vērtē ekonomikas ministra izveidota komisija.

Komisijas priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Komisijas sastāvā ir divi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Labklājības interneta investīciju projekts, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

Valdeķu investīciju projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija. Komisijas darbību nosaka ekonomikas ministra apstiprināta kārtība.

  • Stratēģijas tirdzniecības signāli
  • Zaudējis spēku - Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un realizācijas kārtība

Komisija projekta pieteikumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. Kritēriju vērtēšanas kārtība: Ja projekta pieteikums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina; Ja projekta pieteikums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina; Projekta iesniedzējs precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus iesniedz Ekonomikas interneta investīciju projekts 15 darbdienu laikā pēc komisijas rakstiska pieprasījuma.

Investīciju projekti

Ja projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā neiesniedz Ekonomikas ministrijā precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus, projekta pieteikuma vērtēšanu neturpina. Ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. Saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli pieskarieties opcijai Ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3.

interneta investīciju projekts

Ja projekta ietvaros plānotās veicamo sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas pārsniedz EUR ekvivalentu latos un piemērojamā nodokļa atlaide pārsniedz EUR 28 ekvivalentu latos, Ekonomikas ministrija par konkrēto projektu sagatavo informatīvo ziņojumu un iesniedz Ministru kabinetā konceptuāla atbalsta saņemšanai.

Pēc konceptuāla atbalsta saņemšanas par plānoto lielo atbalstāmo investīciju projektu Ekonomikas ministrija atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai un šo noteikumu Informācijas sniegšana par projekta īstenošanu Projekta iesniedzējs, kura projektu Ministru kabinets ir atbalstījis, katru gadu kā pareizi likt opcijas 1.

Par biznesa inkubatoriem

Informāciju sniedz 16 taksācijas gadus hronoloģiskā secībā pēc projekta īstenošanas vai līdz pēctaksācijas gadam, kad nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanassniedz tikai šo noteikumu 4. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.