Kas tā ir par novatorisku investīciju platformu, Paziņojumi


Draudi — attīstīta transporta infrastruktūra, tai skaitā plaša tiešo lidojumu pieejamība; — dziļa integrācija starptautiskajā arēnā līdz ar dalību Eiropas Savienības vienotajā tirgū, banku savienībā, Euro zonā, OECD; — digitalizācijas un inovācijas attīstība, dodot iespējas sniegt kvalitatīvāku pakalpojumu, kā arī vieglāk iekarot citu valstu tirgus; — ģeogrāfiskā atrašanās vieta; — Brexit, kā arī plānotās darba spēka nodokļu finanšu sektorā paaugstināšana Skandināvijas reģionā ietekmes rezultātā finanšu sektora uzņēmumi var būt ieinteresēti meklēt iespējas paplašināt darbību citās valstīs, tostarp Latvijā.

Lai iezīmētu tālākos rīcības virzienus un pasākumus, Plānā ir definēti specifiski rīcības virzieni un uzdevumi četrām atsevišķi izdalītām finanšu sektora nozarēm — banku nozare, kapitāla tirgus nozare, alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju nozare un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozare, bet kā vadmotīvs šo tālāko rīcības virzienu un uzdevumu noteikšanai ir definētas trīs horizontālas prioritātes, atspoguļojot finanšu tirgus attīstībai būtiskākos aspektus nākamajā plānošanas periodā: - digitalizācija un inovācija; - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana; - starptautiskā konkurētspēja.

Digitalizācija un inovācija Līdz ar finanšu tehnoloģiju FinTech 3 straujās attīstības radītajām iespējām, strauji pieaug tradelkeapro binārās opcijas finanšu pakalpojumu klāsts.

Finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, pētot tirgus attīstības tendences, iezīmē turpmākas finanšu tehnoloģiju pielietošanas iespējas attiecībā uz tādiem ar finanšu sistēmu saistītiem jautājumiem kā ātrums, izmaksu optimizācija un analītisko datu pārvaldību. Finanšu tirgū jauni dalībnieki ienāk ne tikai, piedāvājot agrāk nebijušus inovatīvus finanšu pakalpojumus un radot efektīvu konkurenci lielāku izvēli patērētājambet arī, piedāvājot inovatīvi digitālas infrastruktūras jau esošajiem tradicionāliem finanšu tirgus dalībniekiem.

Lielie digitālie tirgus dalībnieki platformas sāk piedāvāt maksājumu un citus finanšu pakalpojumus, formāli neiekļaujoties tradicionālajā finanšu sektorā, tomēr palielina konkurenci finanšu tirgū, palielinot cenu veidošanās caurspīdīgumu un samazinot pakalpojumu cenas.

Finanšu sektors ir ilgtspējīgas ekonomikas attīstības pamats, kura stabilai ilgtermiņa attīstībai ir nepieciešama gan modernu tehnoloģiju attīstība, gan savlaicīgi izstrādāts un paredzamajam inovāciju riska līmenim atbilstošs regulējums, kas pamatots uz jauno biznesa modeļu iespējamo risku detalizētu izvērtējumu.

Kā labā prakse citviet Eiropā Project Innovate ietvaros, Apvienotajā Karalistē finanšu sektora regulators veicina FinTech jauno uzņēmumu darbību, kā arī iedrošina šos uzņēmumus jaunu biznesa modeļu ieviešanā, ar "regulācijas smilšukastes" regulatory sandbox pieeju, kur jaunie biznesa modeļi tiek īstenoti pilota režīmā, līdz regulators ir pārliecinājies par jaunā biznesa modeļa drošību.

Jau kopš FinTech attīstības rezultātā ir attīstījušās arī virtuālās valūtas. Kaut arī virtuālo valūtu izmantošana maksājumu veikšanai ir joprojām maza, jo lielākā daļa no darījumiem saistīti ar virtuālās valūtas pirkšanu un pārdošanu dienā pārskaitītās summas mazākas par miljoniem euro, un darījumu skaits ir mazāks par darījumiem, salīdzinot ar 70 miljardiem euro maksājumu ar miljonu darījumiem katru dienu ESvirtuālo valūtu attīstība ir nenovēršama.

sviras un iespējas

ES Parlaments ir nācis klajā ar aicinājumu Eiropas Komisijai uzsākt darbu pie Bitcoin valūtas un citu virtuālo valūtu regulējuma izstrādes, kā arī lūdzis Eiropas Komisijai izveidot īpašu komisiju, lai veiktu Blockchain tehnoloģijas izmantošanas uzraudzību6.

Ņemot vērā straujo finanšu inovāciju attīstību, nepieciešams rast risinājumus arī atbilstošai ar finanšu inovāciju saistīto risku pārvaldībai. Vienlaikus, ņemot vērā augsto FinTech nozares uzņēmumu mobilitāti, šādu nozaru uzņēmumu labvēlīgu attīstības iespēju radīšanai nepieciešams saglabāt starptautiski konkurētspējīgu nozares regulāciju, kā arī ieviest regulācijas smilšukastes "regulatory sandbox" risinājumu.

Šāda risinājuma ieviešanā ir būtiski nodrošināt pastāvīgu un aktīvu FKTK līdzdalību, lai nodrošinātu tādu FinTech risinājumu attīstību, kas nav atrauta no pārējā valsts finanšu sektora un nerada paaugstinātus riskus esošajiem finanšu sektora dalībniekiem, Latvijas Bankai un arī Latvijai kā jurisdikcijai, kurā tie darbojas.

Bankām, kas darbojas universālo banku segmentā, raksturīgas augsti standartizētas procedūras un būtiskas fiksētās izmaksas. Darījumu skaita pieaugums maksājumu pakalpojumu nozarē ir radījis priekšnosacījumus, lai maksājumu pakalpojumu jomā veidotos zemu izmaksu maksājumu risinājumi vienlaicīgi ar tiešsaistes tirdzniecību.

Kungu iela 1

Lai arī šie jaunie digitālie uzņēmumi lielā mērā paļaujas uz banku izveidotajiem un pārvaldītajiem esošajiem maksājumu instrumentiem maksājumu kartes un pārskaitījumitie spēj saglabāt tirgus daļu uz banku rēķina, izmantojot banku infrastruktūru un klientu informāciju.

Ņemot vērā Maksājumu pakalpojumu direktīvas grozījumus, kas atvērs maksājumu pakalpojumu tirgu jauniem dalībniekiem, paredzams, ka Plāna darbības laikā pieaugs attālināto finanšu pakalpojumu izmantošana, veidojot jaunu darbības modeli sadarbībai ar infrastruktūras turētajiem un klientiem, kas tā ir par novatorisku investīciju platformu rezultātā tradicionāliem pakalpojumu sniedzējiem var samazināties darījumu apjoms maksājumu apkalpošanas jomā.

Investīciju plāns Eiropai. Pēc sekmīga pirmā gada Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības periods tiks pagarināts Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa. Gadu pēc tam, kad sāka darboties Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ESIFKomisija pēta, kas Investīciju plānā ir darbojies labi, ko vēl varētu uzlabot un kā turpmāk virzīties uz priekšu.

Tehnoloģiju attīstība no vienas puses ir izaicinājums tradicionālajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem jāspēj pielāgoties straujajām izmaiņām, balansējot starp atbilstošu risku pārvaldīšanu un inovatīvu pakalpojumu ieviešanu, tomēr, lai vairotu konkurētspēju nozīmīga ir tādas uzņēmējdarbības un regulatīvās vides radīšana, kas arī Latvijā ļautu attīstīties jaunām finanšu tehnoloģiju Fintech idejām, ne tikai spējai ieviest jau radītus inovatīvus produktus.

Lai atbalstītu jauno inovatīvo maksājumu produktu radīšanu un nodrošinātu patērētājiem un komersantiem iespēju veikt maksājumus jebkurā diennakts laikā, sasniedzot naudas līdzekļu saņēmēju dažu sekunžu laikā, Latvijas Banka pilnveido Elektroniskā klīringa sistēmu ar mērķi Digitālu risinājumu arvien plašāka izmantošana informācijas sniegšanā un atkalizmantošanā starp bankām, citām finanšu iestādēm un valsts institūcijām uzlabotu gan finanšu sektora darbības efektivitāti samazinot izmaksasgan palielinātu valsts iestāžu veiktspēju un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību klientiem.

bināro opciju tirdzniecības stratēģija

Finanšu sektoram sadarbībā ar valsts iestādēm jāpilnveido e-identifikācijas rīki, kā arī jāattīsta vienoti portāli, kas nodrošinātu dažādu valsts un finanšu iestāžu rīcībā esošo datu drošu un aizsargātu savstarpēju apmaiņu, piemēram, Kontu reģistra funkcionalitātes uzlabošana, informācijas apmaiņa par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem, dažādu e-risinājumu rēķinu ieviešana nodokļu iekasēšanā, nemainot atbildību par pareizu nodokļu aprēķināšanu, informācijas datu par nodokļu parādniekiem nodošana kredītbirojiem.

Digitālo instrumentu un pakalpojumu attīstība atbilst Latvijas patērētāju un investoru vajadzībām, kā arī atbalsta produktivitāti, tomēr jānodrošina, ka tā nekaitē valsts, kā augoša reģionālā finanšu centra reputācijai, jo neesoša vai nepietiekoša regulējuma apstākļos var samazināt darījumu, pārskaitījumu drošību un veicināt nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī var palielināt divus tradicionālos finanšu sistēmas riskus — kredītrisku un likviditātes risku.

Tādēļ veicinot digitalizāciju un inovāciju, ir kritiski nodrošināt atbilstošu normatīvo, tajā skaitā NILLTF un reputācijas risku ierobežojošo, vidi kā arī regulāru finanšu sektora un tās atsevišķo elementu NILLTFN atbilstības vērtējumu.

Šie nosacījumi attiecināmi arī uz inovatīviem finanšu pakalpojumiem, tai skaitā arī nepieļaujot valsts finanšu sektora NILLTF riska ekspozīcijas palielināšanos pret finanšu pakalpojumu sniegšanu ārvalstu klientiem.

Šim nolūkam NILLTF riska kontrole tiks nodrošināta, vērtējot gan inovatīva finanšu pakalpojuma biznesa modeļu saimnieciskās darbības plānu, kam jābūt ar caurskatāmu un ekonomiski pamatotu darbības struktūru, un reālu devumu valsts tautsaimniecībai, gan arī visu ar tām saistīto NILLTF risku mazināšanas pasākumu pietiekamību, ieskaitot ierobežojumus darījumu apjomam un klientu bāzei.

Finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana Galvenais no finanšu sektora attīstības un starptautiskās konkurētspējas Baltijas reģionā ietekmējošiem faktoriem ir finanšu nozares reputācija.

Tāpēc šīs horizontālās prioritātes ietvaros būtiski izvirzīt izmērāmus rezultatīvus rādītājus un ieviešamus pasākumus valsts un finanšu sektora reputācijas uzlabošanai un uzturēšanai.

labākais opciju tirdzniecībai

Būtiski ir starptautiskajiem standartiem un regulējumam atbilstošas, risku izvērtējumā balstītas, atbilstības funkcijas efektīva darbība un pastāvīga pilnveide visos finanšu tirgus dalībniekos. Šim nolūkam nepieciešamas pastiprinātas normatīvās prasības un uzraudzības standarti finanšu pakalpojumu eksportā iesaistītajiem finanšu tirgus dalībniekiem kā banku, tā alternatīvo finanšu pakalpojumu sektorā.

Kā atskaites punktu Latvijas kā augoša reģionāla finanšu centra attīstībai, nosakāma Latvijas banku sektora korespondējošo attiecību attīstība, it īpaši saistībā ar tiešo korespondējošo attiecību uzturēšanu ASV dolāru maksājumu nodrošinājumā. Ņemot vērā to, ka Latvijas finanšu sektora paaugstinātā NILLTF riska ekspozīcija rada draudus kas tā ir par novatorisku investīciju platformu reputācijai un Latvijas finanšu sektora stabilai ilgtermiņa attīstībai, tādējādi Plānā ietvertie pasākumi tiek plānoti ar nosacījumu, ka tie nepalielina esošo NILLTF riska līmeni, bet vērsti uz tā kontrolētu plānveidīgu pazeminājumu.

Efektīvas atbilstības funkcijas nodrošināšanai jāaptver gan finanšu sektora, gan valsts institūciju veikti pasākumi, kas nodrošina, ka Latvijas finanšu sistēma nevar tikt izmantota korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas finansēšanai vai, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.

Nepieciešama labākai starptautiskajai praksei un standartiem atbilstošu risku pārvaldīšanas un atbilstības principu bezierunu un izlēmīga ieviešana un neiecietība pret pārkāpumiem un prettiesisku rīcību. Lai to nodrošinātu nepieciešama atbilstības sistēmas ieviešana un uzturēšana, kas balstās uz politikām un procedūrām, personālu, un to apmācību, NILLTF riska kontroles funkciju mūsdienīgu tehnoloģisku nodrošinājumu un kvalitātes kontroli, kā arī ārēju novērtējumu par atbilstības pasākumu darbību.

Prioritāri nodrošināma Latvijas finanšu pakalpojumu sektora darbību uzraugošo, kā arī šajā procesā iesaistīto tiesību aizsardzības institūciju kapacitāte, ieskaitot mūsdienīgu tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, personāla resursu pietiekamību un regulāru profesionālās kvalifikācijas celšanu. Minēto uzraudzības iestāžu darbības efektivitātes celšanai nepieciešams nodrošināt to darbībai nepieciešamās piekļuves datu reģistriem, un veicināt produktīvu informācijas apmaiņu starp tām, vienlaikus nodrošinot pietiekamu informācijas drošības, kā arī privātpersonu datu aizsardzības prasības.

Kā sākt investēt? Jums ir brīvie naudas līdzekļi? Sāciet pelnīt Lai palielinātu savus ienākumus, nepietiek vien ar tēriņu samazināšanu un pieturēšanos pie budžeta plāna. Ja jums vai jūsu ģimenei ir papildus brīvie naudas līdzekļi, jūs varat sākt ieguldīt. Viens no visdrošākajiem viediem kā palielināt savus ienākumus ir naudas noguldījumi un investīcijas peļņas nolūkos.

Pasākumi NILLTFN atbilstības līmeņa paaugstināšanai, neaprobežojas tikai ar normatīvo aktu grozījumiem vai finanšu sektora uzraudzības standarta pacelšanu augstākā kvalitātē, bet arī ar kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošanu, tai skaitā, veicinot finanšu institūciju vadības personisko atbildību par pietiekamu NILLTFN atbilstības nodrošināšanu, kā arī savlaicīgu un pietiekamu pasākumu veikšanu NILLTF riska mazināšana. Tāpat jāpastiprina kontrole pār finanšu pakalpojumu sektora paplašināšanas procesu, nosakot paaugstinātas prasības pretendentiem, kuru plānotajiem finanšu pakalpojumiem, klientu bāzei vai pakalpojumu piegādes kanāliem paredzams paaugstināts NILLTF riska līmenis.

Īpaša uzmanība pievēršama pakalpojumu ģeogrāfiskajam aspektam, kā attiecībā uz klientu bāzi, tā sadarbības partneriem. Nepieciešama starptautisko partneru iesaiste un komunikācija, skaidrojot paveikto.

CM opciju aprēķins

Latvijas iestāšanās procesa OECD laikā tika veikta visaptveroša valsts risku novērtēšana. Latvijai kā jaunam un augošam reģionālajam finanšu centram, kas apkalpo ievērojamu ārvalsts klientu līdzekļu apmēru, tostarp no valstīm ar paaugstinātu korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku, viena no galvenajām sadaļām bija tieši minēto risku pārvaldības pietiekamība.

Tādēļ Latvijai pastāvīgi jānodrošina tās finanšu sektora kas tā ir par novatorisku investīciju platformu OECD standartiem, kas sekmē ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu un pozitīvi ietekmē starptautisko kredītreitingu.

cik izdevīgi tirgot bināros opcijas

Līdz Bankās, kurās tika veiktas neatkarīgas pārbaudes, nepieciešams turpināt pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas, savukārt visām kredītiestādēm nepieciešams veikt regulāru ne retāk kā reizi 18 mēnešu laikā iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīgu vērtējumu, saņemot neatkarīgu auditoru slēdzienu. Balstoties uz šī izvērtējuma rezultātiem, tiks sagatavots visaptverošs politikas plānošanas dokuments, kurā tiks ietverti pasākumi identificēto risku novēršanai.

Finanšu sektora attīstības plāna virzības gaitā, sagatavots nacionālā riska novērtējuma projekts, kas nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kopējā risks vērtējamu, kā vidēji augstu.

Risku veido valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas spējas un sektora ievainojamība. Valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas spējas kopumā vērtējamas kā zemas, savukārt sektors ievainojamība kā ļoti augsta.

Pēc nacionālā riska novērtējuma pabeigšanas, Finanšu ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā un tālākai ieviešanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pasākumu plānu, kas ietvers būtiskus pasākumus tālākai valsts reputācijas uzlabošanai. Atbilstoši šobrīd apstiprinātam grafikam, Pēdējo reizi šāds novērtējums Latvijai veikts Reputācijas uzlabošanas ietvaros, Latvijai ir jāprogresē gan tehniskās atbilstības, gan sistēmas efektivitātes novērtējumā attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, un nav pieļaujams, ka Latvija regresē, nokļūstot paaugstinātas uzraudzības statusā MONEYVAL komitejā.

EUR-Lex Access to European Union law

Starptautiskā konkurētspēja Pastāvot brīvai kapitāla tirgus kustībai ES, kā arī arvien ciešākai integrācijai vienotajā tirgū, tai skaitā ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, kas fizisko attālumu padara par arvien mazāku šķērsli, jo īpaši aktuāls kļūst arī starptautiskās konkurētspējas aspekts. Starptautiskās konkurētspējas kontekstā būtiski ir gan tas, kādus kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus Latvijas finanšu sektors spēj sniegt ārpus Latvijas kā finanšu pakalpojumu eksportu, gan arī tas, kas tā ir par novatorisku investīciju platformu kvalitatīvi ir iekšzemē sniegtie pakalpojumi un kā tie spēj konkurēt ar citās valstīs sniegto finanšu pakalpojumu piedāvājumu.

Sevišķi svarīga konkurētspējīgas finanšu pakalpojumu sniegšanas vides uzturēšanai ir ilgtspējīga attīstību veicinoša, starptautiski konkurētspējīga regulējošā vide. Kopš Indekss tiek veidots, lai vērtētu finanšu centrus pasaulē pēc to konkurētspējas.

Indeksa veidošanā izmanto faktoru novērtēšanas modeli, kuram pamatā ir divi atšķirīgi datu avoti: tiešsaistes aptauja, kur ap finanšu pakalpojumu nozares profesionāļu sniedz atbildes par finanšu centru konkurētspēju, kā arī instrumentālu faktoru jeb ārējo konkurētspējas rādītāju — biznesa vide politiskā un likumdošanas stabilitāte, nodokļu un izmaksu konkurētspēja, normatīvā vide, makroekonomikā videfinanšu sektora attīstība kapitāla pieejamība, tirdzniecības apjoms un ātrums, nodarbinātība un ekonomiskā izlaideinfrastruktūra transports, biroji, IT, vides uzturēšana un ilgtspējacilvēkkapitāls dzīves kvalitāte, izglītota personāla pieejamība, darba tirgus elastība un reputācija finanšu centru savstarpējā pozicionēšana, kulturālā daudzveidība, inovāciju līmenis, pilsētas zīmols un pievilcība apkopojums.

Īstenotā politika sektorā un izmaiņas Austrumeiropas un Centrālāzijas reģionālo finanšu centru top 5 Starptautisko konkurētspēju ietekmē Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspēja, ko ietekmē nodokļu politika, tiesiskā vide, kas nodrošina ārvalstu investīciju aizsardzību atbilstoši starptautiskajiem standartiem un atbilstošs maksātnespējas režīms. Papildus būtisks faktors Latvijas starptautiskās konkurētspējas uzturēšanai ir ātra un droša datu pārraide, īpaši finanšu sektorā. Tāpat uzņēmējdarbības videi būtiski ņemt vērā ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi — uzņēmumu konkurētspējas kropļošanu, samazinātus ieņēmumus valsts budžetā nodokļu krāpšanas rezultātā un nelegāli iegūtas naudas legalizēšanu skaidras naudas apritē patēriņā un citos darījumos.

  • Par Finanšu sektora attīstības plānu – gadam
  • Investīcijas, kā sākt investēt jau šodien, pat ja esi iesācējs
  • Investīciju banka - English translation – Linguee

Tādējādi Plāna mērķu sasniegšanai ir būtiski arī tie pasākumi, kas mazina iespēju iesaistīt finanšu nozares dalībniekus ēnu ekonomikas aktivitātēs, tajās skaitā, pievienotās vērtības nodokļa nemaksāšanas un izkrāpšanas shēmās un neskaidras izcelsmes skaidras naudas darījumos. Starptautiskā konkurētspēja nodrošina investīciju piesaisti Latvijai. Pasākumi jāvērš uz to, lai Latvijas konkurētspēja šajā segmentā pastāvīgi pieaugtu, sevišķi salīdzinot ar Lietuvu.

Sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem Plāna izstrādes ietvaros ir saņemti un diskutēti virkne pasākumi, kas ir risināmi citu politikas plānošanas dokumentu ietvaros. Šādi pasākumi Plānā netiek atkārtoti, tomēr jāuzsver šo pasākumu laicīgas ieviešanas nozīme finanšu sektora ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

Investīcijas - padomi, kā sākt investēt

Vienlaicīgi, tiek izvērtētas iespējas ieviest arī citus finanšu sektora risku mazinošus pasākumus. Latvijas finanšu sektora un ekonomiskās vides starptautiskajai konkurētspējai ir nozīmīga visaptveroša ēnu ekonomikas ierobežošana.

Ar šīs jomas sakārtošanu saistīti priekšlikumi tiek īstenoti Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai Lai veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, kā arī lai sekmētu jaunu saimnieciskās darbības veicēju nodokļu rezidentu maksātājukā arī privātpersonu piesaisti reālai saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā, ir identificēta nepieciešamība nodrošināt profesionālu ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu uzņēmumu apkalpošanu un saziņu angļu valodā Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī iespēja veikt grāmatvedību angļu valodā un izmantot grāmatojumos citas valūtas.

Put and call opcija