Konsolidācijas iespēja. Risinājums


Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir reglamentēt vispārīgos konsolidēto gada pārskatu sagatavošanas noteikumus, konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības, kā arī konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma sagatavošanas, pārbaudes, apstiprināšanas un publicēšanas kārtību.

konsolidācijas iespēja binārās opcijas bez pieredzes

Likuma darbība 1 Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām turpmāk — sabiedrībaja tās ir koncerna mātes sabiedrības. Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu Koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu par katru pārskata gadu, ja šī mātes sabiedrība tieši vai netieši ar vienas vai vairāku šā koncerna meitas sabiedrību līdzdalību ir ieguvusi ietekmi atbilstoši vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 1 tai ir akcionāru vai dalībnieku balss­tiesību vairākums vairāk par 50 procentiem balsstiesībupamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma ; 2 tai ir tiesības iecelt vai atcelt meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu vairākumu vairāk par 50 procentiem locekļu skaitapamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma ; 3 tai ir tiesības izmantot šā panta 1.

Balsstiesību, pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu konsolidācijas iespēja aprēķināšana Šā likuma 4. Par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbildīgās personas Par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu koncerna mātes sabiedrībā ir atbildīga šīs sabiedrības pārvaldes institūcija, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus attiecībā uz šīs sabiedrības darbību turpmāk — vadība.

Konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības 1 Konsolidācijas iespēja konsolidēto gada pārskatu, konsolidācijā iesaistāma koncerna mātes sabiedrība konsolidācijas iespēja visas tās meitas sabiedrības, izņemot meitas sabiedrības, kuras saskaņā ar šā likuma Atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu 1 Šā likuma 3.

Šā panta pirmās daļas 3. Pārejas noteikumu 6. Tādas koncerna mātes sabiedrības atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, kura ir cita koncerna meitas sabiedrība 1 Šā likuma 3. Tādas koncerna mātes sabiedrības atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, kurai ir tikai tādas meitas sabiedrības, par kurām informācija ir nenozīmīga Šā likuma 3.

Konsolidācijas ieraksti netiek noņemts no formas "Apgrozījuma bilance" finanšu dimensijas kopu, kas ir iespējota Microsoft Dynamics AX "Update bilances grāmatošanas procesā" iespēja Korporācijas Microsoft nodrošināts saturs Pieejams atjauninājums Mēs vēlamies sniegt jums jaunāko palīdzības saturu jūsu valodā tik ātri, cik iespējams. Šī lapa tika automātiski tulkota un var saturēt gramatikas kļūdas vai neprecizitātes. Mēs vēlamies, lai šis saturs būtu jums lietderīgs. Vai jūs varat šīs lapas apakšdaļā pateikt mums, vai šī informācija jums bija noderīga?

Koncerna meitas sabiedrības neiesaistīšana konsolidācijā 1 Koncerna meitas sabiedrību konsolidācijā var neiesaistīt, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1 stingri ilglaicīgi ierobežojumi būtiski apgrūtina koncerna mātes sabiedrības iespējas īstenot savas tiesības uz šīs koncerna meitas sabiedrības mantu un vadību; 2 konsolidētā gada pārskata sagatavošanai nepieciešamo informāciju iespējams iegūt, vienīgi kavējot šā likuma Ja vienā un tajā pašā koncernā ir vairākas šādas meitas sabiedrības un tās ir nozīmīgas kā kopums, kuru izslēdzot no konsolidācijas netiktu sniegts patiess un skaidrs priekšstats par šā koncerna darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, tad tās izslēgt no konsolidācijas nav atļauts.

Konsolidētā gada pārskata saturs 1 Konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidētajiem finanšu pārskatiem — konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikuma —, kuriem pievienots konsolidētais ziņojums. Konsolidēto gada pārskatu sagatavo latviešu valodā.

Patiess un skaidrs priekšstats 1 Konsolidētajam gada pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem. Katrs šāds atkāpšanās gadījums jāpaskaidro konsolidētā gada pārskata pielikumānorādot atkāpšanās iemeslu un ietekmi uz koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem.

Konsolidēto finanšu pārskatu shēmas 1 Konsolidēto bilanci sagatavo atbilstoši Gada pārskatu likuma Konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanai var izvēlēties vienu no Gada pārskatu likuma Maiņas iemeslu paskaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā. Trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā Pārejas noteikumu 5. Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatu apvienošanas kārtība 1 Konsolidēto gada pārskatu sagatavo, ar konsolidācijas procedūru apvienojot koncerna mātes sabiedrības gada pārskatā un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību gada pārskatos attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādītās līdzekļu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu izmaksu summas.

Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē. Šo sabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus pilnībā ietver konsolidācijas iespēja peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Minēto dokumentu — aprēķinu un tabulu — glabāšanas laiks ir 10 gadi.

Koncerna meitas sabiedrību gada pārskata koriģēšana, ja izmantotas konsolidācijas iespēja grāmatvedības metodes un citi novērtēšanas noteikumi 1 Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā koncerna ietvaros izmanto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus, kas paredzēti Gada pārskatu likuma Atļauja sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Šīm koncerna mātes sabiedrībām atļauts atkāpties no šā likuma Ārvalstī reģistrētas koncerna meitas sabiedrības gada pārskata pārrēķināšana euro konsolidācijas iespēja Lai konsolidētajā gada pārskatā iekļautu ārvalstī reģistrētu koncerna meitas sabiedrību, ārvalsts valūtā sagatavoto šīs sabiedrības gada pārskatu pārrēķina euro.

Izdarot pārrēķinus, ievēro šādus noteikumus: 1 aktīvus un pasīvus līdzekļus, saistības un pašu kapitālu pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir konsolidācijas iespēja pārskata gada pēdējās dienas beigās; 2 ieņēmumus un izdevumus izmaksas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma dienā.

Par darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienu, preču un pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas dienu, kā arī jebkuru citu dienu, kurā faktiski tiek iegūti vai atsavināti līdzekļi rodas vai izbeidzas saistības un tiek pārņemti vai nodoti smart soft tirdzniecība ar īpašumu saistītie riski.

Konsolidētajā bilancē minētajās rezervēs ietvertās pozitīvās vai negatīvās starpības var norādīt atsevišķā postenī "Ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve" vai kopējā konsolidēto rezervju summā, ietverot šīs summas sadalījumu konsolidētā gada pārskata pielikumā. Pašu kapitāla konsolidācija 1 Saskaņā ar šā likuma Konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda vērtības noteikšanas datumu.

DATU KONSOLIDĀCIJA

Ja nav iespējams minēto starpību pilnībā attiecināt uz konsolidētās bilances posteņiem, jebkuru atlikušo pozitīvo summu norāda atsevišķā postenī "Nemateriālā vērtība" šīs bilances aktīvā. Atlikušo negatīvo starpību nekavējoties iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Koncerna mātes sabiedrība katra pārskata gada beigās konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas nolūkiem izvērtē, vai konsolidētās bilances postenī "Nemateriālā vērtība" norādītās summas bilances vērtība nav samazinājusies.

Konsolidētajā bilancē šādas akcijas un daļas norāda postenī "Pašu akcijas un daļas".

Gada pārskati | Valsts ieņēmumu dienests

Ieņēmumu un izmaksu koriģēšana No konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem izslēdz konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā iegūtos ieņēmumus un ar šiem ieņēmumiem saistītās izmaksas, šajās sabiedrībās aprēķinātās un uz konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām attiecinātās dividendes, procentu ieņē­mumus un maksājumus, kā arī līdzīgas izmaksas. Savstarpējo norēķinu atlikumu summu un līdzekļu vērtības koriģēšana No konsolidētās bilances posteņiem izslēdz šādas konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā iegrāmatotās summas: 1 savstarpējo norēķinu atlikumu summas arī par dividendēmkas ietvertas debitoru un kreditoru parādu posteņos un uzkrājumu posteņos; 2 uz konsolidācijas iespēja pārskata periodiem attiecinātās ieņēmumu un izdevumu summas, kas ietvertas nākamo periodu ieņēmumu vai nākamo periodu izmaksu posteņos; 3 pamatlīdzekļu, krājumu un citu līdzekļu vērtības pieauguma vai samazinājuma summas, kas ietvertas attiecīgos bilances aktīva un peļņas vai zaudē­jumu aprēķina posteņos, ja vien šādas samazinājuma summas nav neatgūstamas.

Ej mājas uz \

Mazākumakcionāru līdzdalības daļas atspoguļošana 1 Konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pašu kapitāla attiecīgo daļu tādā apmērā, kādā tā attiecas uz mazākumakcionāriem piederošajām akcijām un daļām, norāda atsevišķā pašu kapitāla postenī "Mazākumakcionāru līdzdalības daļa".

Konsolidētā gada pārskata bilances datums 1 Konsolidētā gada pārskata, koncerna mātes sabiedrības gada pārskata un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību gada pārskatu bilances datumiem jābūt vienādiem, un tā ir diena, kad sagatavots mātes sabiedrības gada pārskats.

Koncerna meitas sabiedrības atsavināšana vai likvidācija 1 Atsavinātās vai likvidētās koncerna meitas sabiedrības darbības rezultātus iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā līdz šīs sabiedrības atsavināšanas vai likvidācijas dienai — līdz datumam, ar kuru izbeidzas atbilstoši šā likuma 4.

Aprēķinot minēto bilances vērtību, ņem vērā arī konsolidētās bilances postenī "Nemateriālā vērtība" norādītās summas, kas attiecas uz šo atsavināmo vai likvidējamo koncerna konsolidācijas iespēja sabiedrību.

Koncerna sastāva izmaiņas 1 Ja pārskata gada laikā konsolidācijā iesaistīto sabiedrību sastāvā ir notikušas nozīmīgas izmaiņas, konsolidētajā gada pārskatā iekļauj informāciju, kas ļauj šo pārskatu konsolidācijas iespēja ar iepriekšējo gadu konsolidētajiem pārskatiem.

konsolidācijas iespēja kā un kur nopelnīt naudu pensionāram

Atliktā nodokļa saistību un atliktā nodokļa aktīvu summas Atliktā nodokļa saistību un atliktā nodokļa aktīvu summas konsolidētajā bilancē, kā arī ar atliktā nodokļa saistībām un atliktā nodokļa aktīviem saistītos ieņēmumus un izmaksas konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā nosaka, pamatojoties uz pagaidu starpībām, kas rodas, izslēdzot vēl neiegūto nerealizējušos peļņu vai vēl neesošos nerealizējušos zaudējumus un novērtējot atsevišķus aktīvu vai saistību posteņus konsolidētajā bilancē to patiesajā vērtībā.

Kopīgi pārvaldītas sabiedrības gada pārskata posteņu iekļaušana konsolidētajā gada pārskatā 1 Ja konsolidācijā iesaistīta sabiedrība un viena vai vairākas šajā konsolidācijā neiesaistītas sabiedrības kopīgi pārvalda citu sabiedrību, tad šīs konsolidācijas iespēja pārvaldītās sabiedrības līdzekļus, konsolidācijas iespēja, pašu kapitālu, ieņēmumus un izdevumus izmaksas drīkst iekļaut konsolidētajā gada pārskatā proporcionāli konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kapitāla līdzdalības daļai šajā sabiedrībā.

konsolidācijas iespēja ieguldījumu atdeve ethereum

Asociētās sabiedrības peļņas vai zaudējumu un kapitāla līdzdalības daļas atspoguļošana konsolidētajā gada pārskatā 1 Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību līdzdalību asociētās sabiedrības peļņā vai zaudējumos un pašu kapitālā atspoguļo konsolidētajā gada pārskatā konsolidācijas iespēja panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

Ja asociētā sabiedrība reģistrēta ārvalstī, tā ārvalsts valūtā sagatavoto gada konsolidācijas iespēja pārrēķina euro saskaņā ar šā likuma Minēto vērtības palielinājumu vai samazinājumu aprēķina saskaņā ar asociētās sabiedrības gada pārskata datiem, pamatojoties uz ieguldītā kapitāla īpatsvaru procentos asociētās sabiedrības pašu kapitālā.

Minēto starpību aprēķina pēc stāvokļa datumā, kurā pašu kapitāla metode ir lietota pirmo reizi. Radušos negatīvo starpību nekavējoties iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ja asociētā sabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu, šis pants attiecas uz asociēto sabiedrību konsolidēto gada pārskatu. Konsolidētā gada pārskata pielikuma sagatavošana 1 Papildus citai šajā likumā paredzētajai informācijai konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda: 1 novērtēšanas metodes, kuras izmantotas dažādu posteņu novērtēšanai konsolidētajā gada pārskatā, kā arī pamatlīdzekļu nolietojuma, nemateriālo ieguldījumu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un citu aktīvu vērtības samazinā­šanas un norakstīšanas metodes.

Ja kāds no konsolidētā gada pārskata posteņiem sākotnēji bijis izteikts ārvalsts valūtā, norāda pārrēķināšanai izmantoto euro kursu un tā pamatojumu; 2 konsolidācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi, kā arī šo sabiedrību izņemot koncerna mātes sabiedrību kapitāla daļas procentoskas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā, turklāt norāda arī to, kurš no šā likuma 4.

Vēl viena (pēdējā?) iespēja konsolidācijas kļūdu labojumam

Šajā punktā minētās ziņas sniedz arī par tām koncerna meitas sabiedrībām, kuras saskaņā ar šā likuma Šajā punktā minētās ziņas sniedz arī par tām asociētajām sabiedrībām, kuras saskaņā ar šā likuma Šo informāciju var nesniegt, ja tai nav būtiskas nozīmes patiesa un skaidra priekšstata radīšanai. Informāciju, kas attiecas uz pašu kapitālu un uz peļņu vai zaudējumiem, var nesniegt arī tad, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē konsolidācijas iespēja gada pārskatu un konsolidācijā iesaistītajām sabiedrī­bām tieši vai netieši pieder mazāk par 50 procentiem attiecīgās sabiedrības kapitāla daļu; 6 kreditoru parādu kopsummu, kura norādīta konsolidētajā bilancē un kuras samaksas termiņš ir konsolidācijas iespēja par pieciem gadiem pēc bilances datuma, kā arī kreditoru parādu kopsummu, kura norādīta konsolidētajā bilancē un ir segta ar nodrošinājumu, ko sniegušas konsolidācijā iesaistītās sabiedrības, kā arī norāda nodrošinājuma veidu un formu; 7 jebkuru konsolidētajā bilancē neatspoguļoto saistību kopsummu, ja konsolidācijas iespēja informācija ir svarīga konsolidācijā iesaistīto sabiedrību finansiālā stāvokļa novērtēšanai.

Atsevišķi norāda saistības pret darbiniekiem attiecībā uz pensijām un saistības pret koncerna meitas sabiedrībām, kuras nav iesaistītas konsolidācijā; 8 konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto neto apgrozījumu sadalījumā pa pamatdarbības veidiem un ģeogrāfiskajiem konsolidācijas iespēja, ja konsolidācijā iesais­tīto sabiedrību pamatdarbības produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas veidi un tirgi būtiski atšķiras; 9 konsolidācijā iesaistīto sabiedrību darbinieku vidējo skaitu pārskata gadā sadalījumā pa kategorijām, ar pārskata gadu saistītās personāla izmaksas, sadalot tās atbilstoši Gada pārskatu likuma Atsevišķi sniedz infor­māciju par kopīgi pārvaldītajās sabiedrībās nodarbināto personu vidējo skaitu pārskata gadā; 10 koncerna mātes sabiedrības pārraudzības institūcijas un izpildinstitū­cijas locekļiem par viņu funkciju pildīšanu mātes sabiedrībā un tās meitas sabiedrībās piešķirto atlīdzību kopsummu sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām padomes un konsolidācijas iespēja locekļi.

Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļiem; 11 konsolidācijas iespēja mātes sabiedrības pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļiem mātes kā iegūt bitcoin kodu vai tās meitas sabiedrībās izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summu sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām padomes un valdes locekļinorādot procentu likmes, svarīgākos nosa­cījumus un atmaksājamās summas; 12 koncerna mātes sabiedrības akcijas vai daļas, kas ir šīs mātes sabied­rības īpašumā vai pieder tās meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet koncerna sastāvā esošu sabiedrību labā norāda arī šo akciju vai daļu skaitu un nominālvērtību.

Katru šādas informācijas nesniegšanas gadījumu pamato konsolidētā gada pārskata pielikumā. Informāciju par atsevišķiem darījumiem ar saistītajām pusēm var apvienot grupās pēc šo darījumu veida, izņemot gadījumus, kad nepieciešama atsevišķi sniegta informācija, lai novērtētu saistīto pušu darījumu ietekmi uz konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma finansiālo stāvokli.

Konsolidētā ziņojuma saturs 1 Konsolidētajā ziņojumā sniedz skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem konsolidācijā iesaistītās sabiedrības saskaras.

  • DATU KONSOLIDĀCIJA • Directo Directo
  • Variants natasha
  • Jānis Domburs: Vēl viena (pēdējā?) iespēja konsolidācijas kļūdu labojumam - DELFI
  • Sabiedrība šīs tiesības zaudē, ja turpmākajos pārskata gados tā pārsniedz minētās robežvērtības un tas atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas.

Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma konsolidācijas iespēja, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši to darbības apjomam un sarežģītībai. Lai izprastu konsolidācijā iesais­tīto sabiedrību kā kopuma attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo stāvokli, tirdzniecības stratēģijas ar zvejnieku rādītājiem analīzē iekļauj: 1 finansiālo rezultātu rādītājus; 2 ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrības un attiecīgās nozares raksturojošos nefinanšu rādītājus — informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un informāciju par darbiniekiem piemēram, nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem vai citu informāciju; 3 ja iespējams, atsauces uz konsolidētajos finanšu pārskatos norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām.

Zvērināta konsolidācijas iespēja darbība konsolidētā gada pārskata pārbaudē Koncerna mātes sabiedrības sagatavoto konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".

konsolidācijas iespēja viens pieskāriens binārajās opcijās

Revidenta ziņojums Ja koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens un tas pats zvērināts revidents tie paši zvērināti revidenti un saskaņā ar šā likuma Konsolidētā gada pārskata apstiprināšana un parakstīšana 1 Konsolidēto gada pārskatu paraksta koncerna mātes sabiedrības vadība: 1 kapitālsabiedrībās un kooperatīvajās sabiedrībās — valde; 2 personālsabiedrībās — visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību.

Konsolidētā gada pārskata iesniegšana un publicēšana 1 Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā sapulcē un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam šā likuma Minētos dokumentus iesniedz papīra konsolidācijas iespēja vai elektroniski.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Kārtību, kādā apliecina dokumentu elektroniskās kopijas un elektroniski nodod dokumentus, nosaka starpresoru vienošanās. Pārejas noteikumi 1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums " Par konsolidētajiem konsolidācijas iespēja pārskatiem " Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Šā likuma Līdz šā likuma Grozījumi šā likuma Grozījums šā likuma Grozījumi šā likuma 8.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 1 Padomes Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidente V.