Ltx binārā opcijas


Ņemiet vērā, ka ar šo lietošanas instrukciju netiek aizstāta detalizētā lietošanas instrukcija. Pirms sākat strādāt ar ierīci, izlasiet detalizēto ekspluatācijas instrukciju.

Ņemiet vērā informāciju, instrukcijas un norādījumus, kas sniegti detalizētajā lietošanas instrukcijā. Tas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu ierīces darbību bez traucējumiem un tiktu izpildītas iespējamās garantijas prasības. Materiālo zaudējumu risks Piedziņas sistēmas vai tās tuvumā esošās vides ltx binārā opcijas NORĀDĪJUMS Noderīgs norādījums vai padoms: atvieglo piedziņas sistēmas lietošanu Uz rindkopu attiecināmo drošības norādījumu struktūra Uz rindkopu attiecināmie drošības norādījumi neattiecas tikai uz vienu speciālu darbību, bet gan uz vairākām darbībām vienā tēmā.

Izmantotās ltx binārā opcijas norāda uz vispārēju vai konkrētu bīstamību. Bīstamības veids un avots. Iespējamās sekas neievērošanas gadījumā. Bīstamības novēršanas pasākumi. Lietotājam jānodrošina pamata drošības norādījumu ievērošana.

Helikoptera MI-8 dizains

Pārliecinieties, ka personas, kuras ir atbildīgas par iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī personas, kuras pie iekārtas strādā uz savu atbildību, ir uzmanīgi izlasījušas šo ekspluatācijas instrukciju un sapratušas to. Izmantojot piedziņas mehānismus ar motoriem vai motorreduktorus, lūdzu, papildus ievērojiet attiecīgo motoru un reduktoru ekspluatācijas instrukcijas drošības norādījumus. Tāpat ievērojiet arī šīs ekspluatācijas instrukcijas atsevišķo nodaļu papildus drošības norādījumus.

Nāve vai smagi miesas bojājumi. Nekad neinstalēt bojātas iekārtas. Sakarā ar bojājumiem nekavējoties griezieties ar reklamāciju transporta uzņēmumā. Nepamatoti noņemot nepieciešamos pārsegus vai nepareizi izmantojot, nepareizi uzstādot vai apkalpojot ierīci, pastāv smagu ievainojumu vai materiālo pazemināja opcijas depozītu risks.

Navigācijas izvēlne

Meklējiet papildu informāciju dokumentācijā. Šīs ekspluatācijas instrukcijas kontekstā speciālisti ir personas, kurām ir atbilstošas zināšanas par produkta uzbūvi, instalāciju, traucējumu novēršanu un uzturēšanu un kurām ir šāda kvalifikācija: izglītība mehānikas jomā piemēram, mehāniķis vai mehatroniķis ar sekmīgi nokārtotu gala eksāmenu; zināšanas par šo ekspluatācijas instrukciju.

Visus elektrotehniskos darbus drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi. Šīs ekspluatācijas instrukcijas kontekstā kvalificēti elektriķi ir personas, kurām ir atbilstošas zināšanas par produkta elektrisko instalāciju, traucējumu novēršanu un uzturēšanu un kurām ir šāda kvalifikācija: izglītība elektrotehnikas jomā piemēram, elektroniķis vai mehatroniķis ar sekmīgi nokārtotu gala eksāmenu; zināšanas par šo ekspluatācijas instrukciju.

Priekšmeti

Pārējos darbus, piemēram, transportēšanu, glabāšanu, ekspluatēšanu un utilizēšanu, drīkst veikt tikai atbilstoši apmācītas personas. Frekvences pārveidotāji ir paredzēti montāžai elektroierīcēs un iekārtās.

iespēju tirdzniecības metodes nopelni 600 ātri

Pie frekvences pārveidotāja nepieslēdziet kapacitīvu slodzi. Ekspluatācija ar kapacitīvu slodzi var izraisīt pārspriegumu un tādējādi sabojāt ierīci. Ja frekvences pārveidotājs tiek izmantots ES vai Eiropas brīvās tirdzniecības zonā, jāievēro šādas normas: iebūvējot frekvences pārveidotāju mašīnās, tā nodošana ekspluatācijā t. Izmantojiet augstāka līmeņa drošības sistēmas, lai garantētu mašīnu un personu aizsardzību. Viltus žetons sastāv no frekvences pārveidotāja ar asinhronu motoru un ārējo atslēgšanas ierīci, kuras drošība ir pārbaudīta.

ko nozīmē žetons obligāciju iespējas ir

Nekavējoties ziņojiet par bojājumiem transporta uzņēmumam. Šajā gadījumā ekspluatācijas sākšana nav pieļaujama. Ievērojiet nodaļā "Vispārīgie tehniskie dati" dotos klimatiskos apstākļus.

jauns par binārajām opcijām kā jūs varat nopelnīt naudu 1000 dienā

Nepārslogojiet frekvences pārveidotāju. Nepieskarieties elektroniskajiem konstrukcijas elementiem un kontaktiem. Frekvences pārveidotāji satur elektrostatiski apdraudētus konstrukcijas elementus, kurus nepareizas lietošanas rezultātā iespējams viegli sabojāt.

Elektriskie elementi nedrīkst tikt mehāniski sabojāti vai iznīcināti. Ja ltx binārā opcijas tam nav speciāli paredzēta, ir aizliegta tās lietošana šādos gadījumos: izmantot potenciāli sprādzienbīstamās zonās; izmantošana vidē ar kaitīgām vielām, piemēram, eļļas, skābes, gāzes, tvaiki, putekļi, starojumi utt. Uzstādīšanas laikā ievērojiet informāciju par vadu šķērsgriezumiem, drošinātājiem un zemējuma vada savienojumu.

Papildu norādījumus meklējiet šajā ekspluatācijas instrukcijā. Norādījumus attiecībā uz pareizu EMS instalāciju, piemēram, ekranējumu, sazemējumu, filtru izvietojumu un līniju ievilkšanu Jūs atradīsiet šajā ekspluatācijas instrukcijā. Iekārtas vai mašīnas ražotājs ir atbildīgs par robežvērtību ievērošanu, kādas pieprasa EMS normatīvie akti.

Drošības pasākumiem un drošības ierīcēm jāatbilst spēkā esošajiem noteikumiem piemēram, EN vai EN. Veiciet ierīces zemēšanu. Lai nodrošinātu drošu atvienošanu, visām pievienotām ķēdēm arī jāatbilst prasībām attiecībā uz drošu atvienošanu. Pēc frekvences pārveidotāja atslēgšanas no barošanas sprieguma 10 minūtes nedrīkst pieskarties strāvu vadošām ierīces daļām un spēka pieslēgumiem, jo kondensatori var būt uzlādēti.

Ņemiet vērā arī frekvences pārveidotāja plāksnītes ar norādījumiem. Ekspluatācijas laikā visiem vākiem un korpusiem jābūt slēgtiem.

Kopsavilkums

Darba LED diožu un citu indikācijas elementu nodzišana neliecina par to, ka ierīce ir atslēgta no strāvas un tajā ltx binārā opcijas sprieguma. Mehāniska bloķēšana vai iekārtas iekšējās drošības funkcijas var izraisīt motora apstāšanos. Ja tiek novērsts traucējuma iemesls vai ierīce tiek atiestatīta, piedziņa var patstāvīgi atsākt darboties. Ja drošības iemeslu dēļ pieslēgtajai mašīnai tas nav pieļaujams, tad pirms traucējumu novēršanas sākšanas atvienojiet ierīci no barošanas tīkla strāvas Ierīces temperatūra MOVITRAC B frekvences pārveidotāji parasti tiek lietoti ltx binārā opcijas bremzēšanas pretestību.

Bremzēšanas pretestības parasti uzstāda uz sadales skapja. Bremzēšanas pretestību virsmas temperatūra var sakarst ievērojami virs 70 C. Nekādā gadījumā nepieskarieties bremzēšanas pretestībām to darbības laikā, kā arī atdzišanas fāzē pēc izslēgšanas.

Tas dokumentē ierīces aparatūras un programmatūras stāvokli. Dzesētāju virsmas var būt karstākas par 70 C. Risks apdedzināties. Nepieskarieties dzesētājiem. Kabeļos un spailēs ir bīstams spriegums. Nāve vai smagas fiziskas traumas strāvas trieciena rezultātā. Lai izvairītos no strāvas triecieniem, ko rada saglabājusies uzlāde: Atvienojiet pārveidotāju no tīkla un pirms darbu sākšanas nogaidiet 10 minūtes.

Kā rīkoties, ja datorā vīruss ir šifrējis failus

Ar piemērotām mērierīcēm pārbaudiet, vai kabeļos un spailēs nav sprieguma. Šādā gadījumā izmantojiet PE spaili vienlaikus ar starpkontūru pieslēgumu [X4] pieejams tikai tipizmēriem 1 ltx binārā opcijas. Tipizmēram 0 plāksne ir PE pieslēgums. X4 ir pieejama tikai tipizmēriem 1 5. Sākot no tipizmēra 3, ir 2 papildu PE spailes.

binārās opcijas | ost-stankoprom.com

Pārbaudiet vadības ierīces funkcijas. Pieslēdziet frekvences pārveidotāju tīklam X1 Norādījumi Signālu spaiļu funkciju un uzdoto vērtību iestatījumu izmaiņas iespējams veikt, izmantojot vadības ierīci FBG11B vai datoru. Mazāko apgriezienu skaitu varat ierobežot ar P Minimālais apgriezienu skaits un lielāko apgriezienu skaitu ar simbolu n max. Pēc atiestates darbības režīms "manuālās uzdotās vērtības regulēšana" atkal ir aktīvs.

Piedziņa paliek apturēta. Mirgo rādījums Stop un tas nozīmē, ka jums ar taustiņu RUN atkal jāpalaiž piedziņa.

Vēlies nopelnīt vismaz 25 eiro tikai 30 minūtēs?

Atvienojot vadības ierīci FBG11B, tiek aktivēta apturēšanas reakcija. Papildus cita ražotāja motoram: nominālā strāva, nominālā jauda, jaudas koeficients cosφ un nominālais apgriezienu skaits. Tīkla nominālais spriegums Aktivēt ekspluatācijas uzsākšanu Priekšnoteikumi: Piedziņa "nav aktivēta": Stop Ja tiek pievienots mazāks vai lielāks motors maksimālā starpība par vienu tipizmēra pakāpijāizvēlas motora bremžu jaudai vistuvākā vērtība.

Ekspluatācijas uzsākšana ir pilnīgi pabeigta tikai tad, kad jūs ar taustiņu OUT atgriežaties galvenās izvēlnes līmenī. Izmantojiet šo darba režīmu, ja jums nav īpašu prasību attiecībā uz apgriezienu skaita kvalitāti, kā arī lietojumos, kur ltx binārā opcijas par Hz lielāka maksimālā izejas frekvence Darba režīms VFC Pārveidotāja ekspluatācija jāsāk darba režīmā VFC vai VFC un līdzstrāvas bremzēšana, ja jāizpilda šādas prasības: augsts griezes moments ilgstoša darbība pie mazām frekvencēm precīza slīdes kompensācija dinamiska darbība Lai to izdarītu, ekspluatācijas sākšanas laikā punktā P01 jāatlasa darba režīms VFC vai VFC un līdzstrāvas bremzēšana.

Kompaktā lietošanas instrukcija MOVITRAC B - PDF Free Download

Kompaktā lietošanas instrukcija MOVITRAC B 17 18 5 I 0 Ekspluatācijas sākšana Parametru pārskats Vairāku motoru piedziņu ekspluatācijas uzsākšana Vairāku motoru piedziņas ir mehāniski savstarpēji saistītas, piemēram, ķēdes piedziņa ar vairākiem motoriem. Lūdzu, ņemiet vērā norādījumus rokasgrāmatā "MOVIDRIVE vairāku motoru piedziņas" Ltx binārā opcijas slodzes masas inerces momentu ekspluatācijas uzsākšana, piemēram, sūkņi un ventilatori Slīdes kompensācija slodzes masas inerces momenta un motora masas inerces momenta attiecībai ir noteikta mazāk par Ja attiecība ir lielāka un piedziņa vibrē, samaziniet slīdes kompensāciju un nepieciešamības gadījuma iestatiet pat 0 vērtību.

Skaitļu vērtības norādītas ar pilnu iestatījumu diapazonu. Sīkāku parametru parakstu meklējiet sistēmas rokasgrāmatā vai vietnē: Parametru grupa Displeja vērtība P00x Parametru grupa Regulatora parametri P25x Parametru grupa References signāli P40x Parametru grupa P45x Parametru grupa P5xx Parametru grupa Vadības funkcijas P50x Parametru grupa Spaiļu piešķire P60x Parametru grupa Vadības funkcijas P70x Parametru grupa P77x Parametru grupa Enerģijas taupīšanas funkcija P Enerģijas taupīšanas funkcija Nopelnīt naudu internetā, nepērkot kursus Parametru grupa Iekārtas funkcijas P80x Parametru grupa P83x Parametru grupa P87x Parametru grupa Apzīmējums Nozīme 18 Tikai lasīšanas piekļuve Parametru nevar mainīt.

FBG manuālā režīma atlase nav derīga, jo aktīvs manuālais datora režīms. Ekspluatācijas sākšana, izmantojot FBG, nav veikta.