Nodarbojas ar centra prēmijām


Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3.

Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām darbiniekiem piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā. Latvijas Banka, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības ciklu, ievēro arī solidaritātes principu un ekonomiskās izaugsmes laikā atlīdzību var pārskatīt, to paaugstinot, bet recesijas laikā atlīdzību samazina solidāri ar citām valsts institūcijām.

Citas šā likuma normas attiecībā uz minētajām kapitālsabiedrībām piemēro citos likumos noteiktajos gadījumos un apjomā. Šā likuma normas, kas attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām, piemērojamas arī kapitālsabiedrībām, ciktāl tajās nodarbinātas šā panta otrajā daļā minētās personas.

Ja šādai amatpersonai darbiniekam ir tiesības uz atšķirīga ilguma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu, tiek nodrošināta iespēja izmantot ilgāko atvaļinājumu, naudas opciju maksājumi par ilgākā atvaļinājuma daļu izmaksā tikai to vidējo izpeļņu, kas nopelnīta amatā darbākurš dod tiesības uz ilgāku atvaļinājumu, nekā noteikts šajā likumā.

Ja amata dienesta, darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, neizmantoto atvaļinājumu atlīdzina naudā atbilstoši neizmantotā atvaļinājuma ilgumam amatā, kurā amatpersona darbinieks piešķirto atvaļinājumu nav izmantojusi, aprēķinot izmaksājamo samaksu no vidējās izpeļņas, kas nopelnīta šajā amatā.

Upuriem jābūt sadzirdētiem: krīzes centrs "Marta" izvirzīts UNESCO prēmijai

II nodaļa Atlīdzības sistēma 3. Atlīdzība 1 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību šā likuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa šā likuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas nodarbojas ar centra prēmijām.

Sociālās garantijas šā likuma izpratnē nodarbojas ar centra prēmijām pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un šajā likumā noteikto izdevumu segšana. Šā panta ceturtās daļas 3. Brīvdienas uz iesnieguma pamata piešķir kompetentā valsts institūcijas amatpersona. Šā likuma 3. Šis punkts neattiecas uz šajā likumā noteiktajām vispārējām piemaksām, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu; 5 ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus: a likumā noteiktajos gadījumos izmaksā slimības naudu, b likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par laiku, kad darbinieks neveic darbu vai nepilda amatu dienestu attaisnojošu iemeslu dēļ, c atlīdzina izdevumus, kas nepieciešami amata dienesta, darba veikšanai, d likumā noteiktajos gadījumos sedz izdevumus sakarā ar amatpersonas darbinieka nosūtīšanu veikt veselības pārbaudi, e likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu ievērot darba aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības pasākumus, f likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo izpeļņu saistībā ar darba līguma grozījumiem, g likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par darba piespiedu kavējumu vai mazāk apmaksāta darba veikšanu; 6 izslēgts ar Šā panta piektās daļas 7.

Ja amatpersonai darbiniekam tiek noteikta piemaksa par papildu darbu, tad var neievērot šā likuma Šā likuma 6. Šādai amatpersonai darbiniekam var atlīdzināt ar komandējumu saistītus izdevumus, bet tai nav tiesību uz citu šajā likumā noteikto atlīdzību, un tās mēnešalgas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 0,5, izņemot vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļus, kuriem atlīdzību izmaksā un ēdināšanas izdevumus kompensē likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

Attiecīgajā valsts vai pašvaldības institūcijā pastāvīgi nodarbināta amatpersona darbinieksja likums tai atļauj amatu savienošanu, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tās pastāvīgā amata dienesta, darba pienākumos un šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajos amatos tā tiek iecelta, ievēlēta vai apstiprināta kā privātpersona vai organizācijas pārstāvis, ir tiesīga saņemt abas mēnešalgas, neievērojot šā likuma Ja tas ir abpusēji izdevīgi, valsts institūcija un amatpersona darbinieks var vienoties, ka valsts institūcija neizmaksā arī to atlīdzības daļu, kuru nesedz starptautiskā organizācija vai tās dalībvalsts institūcija.

Prēmijas varoņiem vai "neredzamā" nauda sporta attīstībai?

Lai aizsargātu amatpersonu darbinieku tiesības uz privāto dzīvi vai valsts drošību, Ministru kabinets ir arī tiesīgs noteikt informāciju par izmaksāto darba samaksas apmēru un attiecīgo amatpersonu darbiniekukura valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā netiek publiskota. Vidējā izpeļņa 1 Visos gadījumos, kad amatpersonai darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma no darba samaksas par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem. Ja amatpersona darbinieks pēc iecelšanas amatā pieņemšanas dienestā, darbā ir pildījusi amata dienesta, darba pienākumus mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona darbinieks ir pildījusi amata dienesta, darba pienākumus.

Ja amatpersona darbinieks ir nodarbināta mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona darbinieks ir pildījusi amata dienesta, darba pienākumus.

RTU zinātniece Dagnija Loča: RTU zinātniekiem ir potenciāls iegūt Nobela prēmiju

Ja amatpersonai darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu izņemot attaisnotu prombūtni pēdējo sešu mēnešu laikā. Ja amatpersona darbinieks pirms attaisnotās prombūtnes perioda sākuma ir strādājusi mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona darbinieks ir strādājusi.

Darba samaksā, no kuras aprēķina vidējo izpeļņu, neieskaita darba devēja izmaksāto slimības naudu, atvaļinājuma apmaksu, atlīdzību šā likuma 3.

Papildu brīvdienu apmaksas kārtība 1 Ja saskaņā ar Darba likuma Darbiniekam, kuram noteikta akorda alga, izmaksā vidējo izpeļņu.

III nodaļa Mēnešalga 4.

Atvērts jauns Konekesko Latvija centrs Rēzeknē

Mēnešalgas apmēra noteikšanas vispārīgie principi sadalījumā pa amatu grupām 1 Valsts institūcijas amatpersonām nodarbojas ar centra prēmijām mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, izņemot šā panta septītajā, astotajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā, kā arī šā likuma 5.

Pašvaldības institūcijas amatpersonām darbiniekiem mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu šajā likumā pašvaldības domes priekšsēdētājam noteikto maksimālo mēnešalgu. Bāzes mēnešalgas apmēru nosaka šādi: 1 saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada nodarbojas ar centra prēmijām vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi; 2 indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar nodarbojas ar centra prēmijām, kas iegūts saskaņā biznesa binārās opcijas šīs daļas 1.

Prokurora mēnešalgu nosaka, to piesaistot rajona pilsētas prokurora mēnešalgai ar attiecīgu koeficientu. Mēnešalgas noteikšanas īpatnības nepilna darba laika gadījumā Ja amatpersona darbinieks vienā valsts vai pašvaldības institūcijā ir nodarbināta vairākos amatos, kuriem ir noteikti atšķirīgi pienākumi, un katrā amatā uz nepilnu laiku, bet kopumā nepārsniedzot normālo darba laiku, tai saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem mēnešalgu nosaka atsevišķi par katru amatu atbilstoši nostrādātajam laikam.

Šādai amatpersonai darbiniekam ir tiesības arī uz likumā noteikto virsstundu apmaksu. Nodarbinātības ierobežojumus vairākās valsts vai pašvaldības institūcijās nosaka citi likumi, bet citu papildu pienākumu apmaksas ierobežojumus nosaka šā likuma Mēnešalgas pārskatīšana Amatpersonai darbiniekam mēnešalgu pārskata saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā arī izmaiņas normatīvajos aktos, atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmērā, amatu klasificēšanas rezultātos un individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumā.

Pašvaldības domes deputātu mēnešalga 1 Nodarbojas ar centra prēmijām domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru 4. Ja šā panta pirmās daļas 2. Šāds deputāts par citu amata darba pienākumu pildīšanu pašvaldībā saņem mēnešalgu atbilstoši attiecīgajiem amata darba pienākumiem. Saeimas deputāta mēnešalga 1 Saeimas deputāta mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu, izņemot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku, mēnešalga 1 Ministru kabineta locekļiem un parlamentārajiem sekretāriem mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4.

Tiesneša mēnešalga 1 Atzīta par spēkā neesošu no Pārejas noteikumu Tiesnesis, kuru normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pārceļ zemāka līmeņa tiesneša amatā vai kurš aizstāj zemāka līmeņa tiesnesi vai pāriet zemāka līmeņa tiesneša amatā, saņem mēnešalgu un izdienas piemaksu, kas viņam noteikta pirms pārcelšanas, zemāka līmeņa tiesneša aizstāšanas vai pāriešanas zemāka līmeņa tiesneša amatā.

kas ir depo binārajās opcijās

Grozījums par otrās daļas 3. Prokurora mēnešalga 1 Rajona pilsētas prokurora mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs un mēnešalgu grupas 1 Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizēts apkopojums.

Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs. Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1. Amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas. Amatu katalogs ietver amatu saimju un apakšsaimju aprakstu, amatu saimju un apakšsaimju līmeņu raksturojumu, kā arī attiecīgajiem amatiem atbilstošo pamatpienākumu aprakstu.

Prēmijas varoņiem vai "neredzamā" nauda sporta attīstībai? – Bokss – ost-stankoprom.com

Atbildīgā institūcija, konstatējot pārkāpumus valsts institūcijas amatu klasificēšanas rezultātos, ir tiesīga uzdot valsts institūcijai grozīt un precizēt amatu klasifikāciju. Pašvaldībā par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgo institūciju un tās pilnvaras nosaka pašvaldības nolikums.

Mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas nosaka šā likuma 3. Amatu saimēm atbilstošās maksimālās mēnešalgu grupas nosaka šā likuma 2. Mēnešalgu grupai var noteikt apakšgrupu, nepārsniedzot attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto maksimālo mēnešalgu. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu darbinieku mēnešalga 1 Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu darbinieku mēnešalgas apmēru un tās noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, reglamentē Ministru kabinets.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam. Pirmās daļas jaunā redakcija un grozījumi par otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs un mēnešalgu grupas 1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē noteikto amatu funkciju sistematizēts apkopojums.

kur sākt pelnīt bitkoīnus bez ieguldījumiem

Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs un apakšsaimēs. Amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā veicamos amata pienākumus, nepieciešamo izglītības līmeni un amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalga 1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, nosaka Ministru kabinets.

Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu tirdzniecības robotu konsultanti Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogam.

Karavīru mēnešalga 1 Karavīru, tai skaitā profesionālu sportistu, mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, reglamentē Ministru kabinets.

cik ilgi iegādāties opciju

Karavīrs, kas iecelts zemākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā, tā pildīšanas laikā saņem mēnešalgu atbilstoši savai dienesta pakāpei.