Nodrošinājuma iespēja


Finanšu nodrošinājuma līguma noslēgšanas un finanšu nodrošinājuma sniegšanas apliecinājums 1 Uz finanšu nodrošinājuma līguma sagatavošanu, noslēgšanu, spēkā esamību un izpildi nav attiecināmas citos normatīvajos aktos paredzētās prasības par noteiktas līguma formas ievērošanu, reģistrēšanu ierakstīšanu publiskos reģistros, paziņošanu aizņēmējam vai reģistrēšanu ierakstīšanu uzraudzības institūcijās un citas tiesisko seku ziņā paziņošanai vai reģistrācijai ierakstīšanai pielīdzināmas prasības.

Par rakstveida apliecinājumu atzīstams jebkurš apliecinājums, kas glabājas elektroniskos vai cita veida pastāvīgos informācijas datu nesējos. Administratora, likvidatora vai cita normatīvajos aktos noteikta likvidācijas procesa vai maksātnespējas procesa pasākumu veicēja pienākums ir nodrošināt finanšu nodrošinājuma līguma savlaicīgu un pienācīgu izpildi saskaņā ar visiem finanšu nodrošinājuma līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Pirmtiesības uz finanšu nodrošinājumu 1 Tiesiskās attiecības, kuras izriet no finanšu nodrošinājuma līguma, citi normatīvie akti regulē tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šā likuma noteikumiem.

nodrošinājuma iespēja

Šo tiesību izmantošana neietekmē tiesiskās attiecības, kas izriet no finanšu nodrošinājuma līguma. Tiesības izmantot finanšu ķīlu 1 Finanšu ķīlas ņēmējs finanšu ķīlas līguma darbības laikā ir tiesīgs izmantot finanšu ķīlu tikai tādā gadījumā, ja tas paredzēts finanšu ķīlas līguma noteikumos, un tikai saskaņā ar minētā līguma un šā likuma noteikumiem un nosacījumiem.

nodrošinājuma iespēja

Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka līdzvērtīgā finanšu ķīla sniegta saskaņā ar sākotnēji noslēgtā finanšu ķīlas līguma noteikumiem un nosacījumiem tajā pašā laikā, kad sniegta sākotnējā finanšu ķīla. Finanšu ķīlas realizācija 1 Iestājoties izpildes notikumam, finanšu ķīlas reālā nodrošinājuma iespēja bināro opciju prognozes ir tiesīgs, ievērojot finanšu ķīlas līguma noteikumus un nosacījumus, brīvi, bez jebkādu citu papildu procedūru veikšanas, rīkoties ar finanšu ķīlu šādi: nodrošinājuma iespēja ja finanšu ķīla ir finanšu instrumenti, — atsavināt tos trešajai personai vai par labu sev, attiecīgi par saņemto summu samazināt nodrošināto finanšu saistību apjomu vai pilnīgi dzēst šīs saistības; 2 ja finanšu ķīla ir finanšu līdzekļi, — izmantojot šos finanšu līdzekļus, samazināt nodrošināto finanšu saistību apjomu vai pilnīgi dzēst šīs saistības; 3 ja finanšu ķīla ir kredītprasības, — atsavināt tās kopumā vai pa daļām nodrošinājuma iespēja personai vai par labu sev un attiecīgi par saņemto summu samazināt nodrošināto finanšu saistību apjomu vai pilnīgi dzēst šīs saistības.

nodrošinājuma iespēja

Līguma par finanšu nodrošinājumu ar īpašuma tiesību pāreju spēkā esamība 1 Līgums par finanšu nodrošinājumu ar īpašuma tiesību pāreju ir spēkā un tam piemērojami šā likuma noteikumi, ja noteikums par īpašuma tiesību pāreju ir nepārprotami ietverts finanšu nodrošinājuma līgumā un finanšu nodrošinājums sniegts, izpildot visus nodrošinājuma iespēja likuma 4.

Nodrošinājuma iespēja ieskaits 1 Izslēdzošais ieskaits ir finanšu nodrošinājuma līgumā vai citā līgumā darījuma aktākas paredz finanšu nodrošinājuma sniegšanu, ietvertie noteikumi, saskaņā ar kuriem, iestājoties izpildes notikumam, pēc savstarpēja pārrēķina, ieskaita vai citām tiesisko seku ziņā pielīdzināmām darbībām: 1 līdzēju savstarpējās saistības tiek grozītas tā, ka tās kļūst izpildāmas nekavējoties, un līdzēju maksājamās summas tiek noteiktas, ņemot vērā līdzēju sākotnējo saistību pašreizējo vērtību, vai līdzēju savstarpējās saistības tiek izbeigtas un aizstātas ar savstarpējo pienākumu samaksāt summas, kas tiek noteiktas, ņemot vērā līdzēju sākotnējo saistību pašreizējo vērtību; 2 tiek sagatavots aprēķins par summām, kas vienam līdzējam jāatmaksā otram lī­dzējam, pamatojoties uz to sav­star­pējām saistībām, un tas līdzējs, kura maksājamā summa ir lielāka, samaksā otram līdzējam tikai otra līdzēja maksājamās summas pārsniegumu neto saldo.

Tiesību normu kolīzija 1 Ja finanšu nodrošinājums ir finanšu instrumenti, kuri pārvedami ar ierakstu grāmatojumu kontā vai reģistrā, un attiecīgais konts vai reģistrs atrodas Latvijā, šā panta otrajā daļā minētie tiesību jautājumi apspriežami tikai atbilstoši Latvijas likumam, neņemot vērā nekādus noteikumus, kuri paredz, nodrošinājuma iespēja jāpiemēro kāds ārvalsts likums.

nodrošinājuma iespēja

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 1 Eiropas Parlamenta un Padomes Valsts prezidente V.