Peļņas metode


Glosārijs Darījuma tirgus vērtības princips Starptautiskais standarts, par kuru ESAO dalībvalstis ir vienojušās izmantot nodokļu aplikšanas nolūkos un transfertcenu noteikšanai. Iepriekšēja vienošanās var būt vienpusēja, kad tiek iesaistīta viena nodokļu administrācija un viens nodokļu maksātājs, vai daudzpusēja, kad tiek iesaistīta vienošanās starp divu vai vairāku nodokļu administrācijām. Pie šo izmaksu vērtības tiek pieskaitīts atbilstošs izmaksu peļņas metode, lai rastos atbilstošs peļņas apjoms saistībā ar veiktajām funkcijām ņemot vērā izmantotos aktīvus un uzņemtos riskus un tirgus stāvokli. Nozares analīzes mērķis ir identificēt nozares īpatnības, ietverot sekojošus jautājumus: Nozares raksturojums preces vai pakalpojumi, to klasifikācija un vispārējais raksturojums Nozares īpatnības piemēram, kapitāla, darba spēka, ieguldījumu nepieciešamība, produktu daudzveidība, tirgus briedums utt.

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Darījumu tīrās peļņas metode Saskaņā ar MK noteikumu Nr. Atbilstoši vispārpieņemtiem principiem šīs metodes ietvaros nodokļa maksātāja kontrolētajā darījumā gūtās tīrās peļņas rādītāju salīdzina — ar tīrās peļņas rādītāju, ko tas gūst salīdzināmā nekontrolētā darījumā iekšējais salīdzināmaisvai ar tīrās peļņas rādītāju, ko nesaistītas personas gūst salīdzināmos nekontrolētos darījumos ārējais salīdzināmais.

kā jūs patiešām varat nopelnīt vienu bitcoin

Pērkot preces vai saņemot pakalpojumus no saistītas personas, tīrās peļņas normu aprēķina šādi: Pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus saistītai personai, tīrās peļņas uzcenojumu aprēķina šādi: MK noteikumu peļņas metode. Peļņas sadalīšanas metode Saskaņā ar MK noteikumu Atbilstoši vispārpieņemtiem principiem šīs metodes ietvaros vispirms nosaka saistītu personu savstarpēji veikto darījumu rezultātā gūto kopējo peļņu, kuru ekonomiski pamatoti sadala starp saistītajām personām atbilstoši katra darījuma dalībnieka īpatsvaram vērtības radīšanā.

Vairumā ES dalībvalstu vairāk vai mazāk transfertcenu dokumentācijas prasības ir ieviestas, līdz ar to šādu grozījumu pieņemšana ir vērtējama kā pozitīvs solis transfertcenu normu sakārtošanā. Raksta mērķis ir aplūkot transfertcenu pamatjautājumus: noteikšanas principus, metodes, dokumentācijas prasības pirms un pēc likuma grozījumu stāšanās spēkā. Kas ir transfertcena un darījumu tirgus vērtība? Lai gan likumdošanas akti šobrīd ir sakārtojuši šos terminus, tomēr tie dažkārt tiek lietoti dažādās nozīmēs. No definīcijas izriet arī vēl viens svarīgs secinājums, kurš bieži praksē tiek pārprasts, proti, transfertcenu analīzes rezultātā netiek noteikta viena neapstrīdama tirgus vērtība.

MK noteikumu 2. Atbilstoši MK noteikumu normām darījuma tirgus cenas vērtības noteikšanas metodi izvēlas atkarībā no šādiem faktoriem: kontrolētā darījuma ekonomiskā būtība tātad jāidentificē patiesi veiktais darījumskuru nosaka, veicot funkcionālo analīzi 8.

darbs internetā un ienākumi strādā nfo

Metodes piemērošana Svarīgi atcerēties, ka atbilstoši noteikumiem — kontrolētā darījuma tirgus cenu vērtību nosaka, piemērojot vienu no MK noteikumos minētajām metodēm 9. Nosakot informācijas par salīdzināmu nekontrolēto darījumu vākšanas laiku, var izvēlēties — ex ante pieeju, kurā nodokļa maksātājs pamatojas uz informāciju, kas pamatoti bija pieejama darījuma slēgšanas laikā; ex post pieeju, kurā nodokļa maksātājs testē savu kontrolēto darījumu faktiskos rezultātus un kas parasti notiek UIN deklarācijas sagatavošanas ietvaros gada pārskata sagatavošanas laikā.

Salīdzināmības analīze Piemērojot šīs metodes, ir jāveic peļņas metode salīdzināmības analīze Salīdzināmības analīzē ir jāsastāda ekonomiski nozīmīgāko darbību funkciju saraksts un atkarībā no veiktajām funkcijām ir jānosaka attiecināmie riski, kas jāsalīdzina ar salīdzināmiem nekontrolētiem darījumiem vai salīdzināmu nesaistītu personu.

Konstatējot kontrolētā darījuma būtiskas atšķirības ar salīdzinātajiem darījumiem vai komersantiem, var veikt matemātiskus aprēķinus vai pieņemami precīzas finanšu datu korekcijas, lai novērstu būtisku ietekmi uz salīdzināmību.

apmainīt demonstrācijas kontus

Aicinām ņemt vērā šīs atsauces uz jauno tiesību normu, kas stāsies spēkā ar