Tirdzniecība kā atbilstoša profesija, Dežuranta un apsarga profesijas nav salīdzināmas


Dežuranta un apsarga profesijas nav salīdzināmas

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra LKIlīdzīgi EKI, sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem un aptver visas izglītības pakāpes un veidus.

Šie līmeņu apraksti ir ietverti MK Noteikumos par Latvijas izglītības tirdzniecība kā atbilstoša profesija un apraksti balstās uz mācīšanās rezultātiem, izsakot tos trīs dimensijās: zināšanas zināšanas un izpratne ; prasmes spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes ; kompetence analīze, sintēze un novērtēšana.

 1. Galvenie veidi, kā nopelnīt naudu
 2. Хилвар и Джизирак молчали, догадываясь, но не зная с полной уверенностью, чего ради Олвин затеял этот полет и почему он пригласил их сопровождать .
 3. После того, как Джезерак и родители исчезли из виду, Элвин долго лежал, стараясь ни о чем не думать.

No MK Noteikumiem Nr. Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atceroties Spēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus. Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzami Spēj veikt uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā.

kā ātri pagatavot 30

Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus 2. Spēj parādīt konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanas Spēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, turbo opciju indikatori nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot vienkāršus noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas.

Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiem Spēj veikt uzdevumus individuāli vai grupā pārraudzībā, vai daļēji patstāvīgi.

Valsts policija Ance Rozīte, Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Saskaņā ar Darba likuma Ministru kabineta MK noteikumos Nr. Valsts policija savā darbībā ir konstatējusi gadījumus, kad tirdzniecības vietās apsardzes komersanti nodarbina ēkas un teritorijas dežurantus, kas ir klasificēti kā citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki. Profesiju atsevišķās grupas " Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu Apsarga apsardzes darbinieka un ēkas un teritorijas dežuranta profesijas pēc būtības nav salīdzināmas, jo apsardzes darbinieka gadījumā tā ir reglamentēta profesionālā darbība, ko var veikt tikai persona, kas ir atbilstoši apmācīta, savukārt sētnieka un apkopēja gadījumā tā ir nekvalificētu darbu veikšana.

Spēj piedalīties atsevišķu mācību uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā 3. Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā. Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas, izvēloties un piemērojot pamata metodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijas Spēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu nemainīgā un stabilā vidē nozares speciālista uzraudzībā.

kur ātri nopelnīt naudu

Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu 4. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.

Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās. Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijasierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai. Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.

CV katalogi - darba pieredze - Pārdošana - tirdzniecības konsultants (industrija) - rezultāti

Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā. Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.

 • Kuras profesijas ir piemērotākās katrai no Zodiaka zīmēm? - Atelpa - Brīvbrīdis - ost-stankoprom.com
 • Reglamentēto profesiju datu bāze
 • Там она терялась в мерцающем тумане пены, из недр которого и раздавался беспрестанно рокочущий гром, гулким эхом разносившийся по обе стороны гряды холмов.
 • Bināro opciju formula
 • В их сознании все еще удивительным образом дремали бесконечные вереницы жизней, о которых им вскоре предстояло вспомнить.
 • Labākie ienākumi internetā bez ieguldījumiem
 • Jūs joprojām nenopelnīsit visu naudu

Spēj sadarboties Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē. Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.

 • Latvijas valsts portāls
 • Dežuranta un apsarga profesijas nav salīdzināmas - LV portāls
 • Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.
 • Ko nozīmē profesionālās kvalifikācijas līmeņi - Dialogs AB
 • Kā ātri nopelnīt naudu un
 • Джизирак, казалось, не обращал на это никакого внимания, хотя, конечно, великолепно понимал, какие именно мысли бродят в этих головах.
 • Iespējas tirdzniecības minimālais depozīts
 • Tirdzniecības iespējas CME

Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti 5. Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.

nopelnīt veidus, kā nopelnīt naudu internetā

Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā 6.

Tirdzniecība kā atbilstoša profesija parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim.

Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai tirdzniecība kā atbilstoša profesija darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā 7.

Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas.

Kuras profesijas ir piemērotākās katrai no Zodiaka zīmēm?

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.

Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 8.

Astrologi atklāj, kāds darbs ir piemērots dažādām horoskopa zīmēm un no kurām nozarēm tām labāk izvairīties. Auns Šī zīme ļoti labi jutīsies, nodarbojoties ar banku biznesu, strādājot ar valūtu un vērtspapīriem. Auniem veiksies arī ceļu būvē, transporta biznesā, īpaši kravu pārvadājumos, alkohola tirdzniecībā, tirdzniecībā ar konditorejas izstrādājumiem un optiku. Riska zona: dzīvokļu izīrēšana, ķīmisko līdzekļu ražošana un tirdzniecība, tirdzniecība ar precēm mājai, tirdzniecība ar kažokādām, kā arī tirdzniecība ar jūras veltēm.

Spēj parādīt, ka pārzina un izprot bināro opciju vērtējums q opton zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu savu nozari ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas tirdzniecība kā atbilstoša profesija un prasmes Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā Piezīme.

EKI nākamajā līmenī ir ietvertas EKI iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.

ZB 4ser - PROFESIJA ZOO darbinieks